Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 15

Jesus inför ”rättvisa på jorden”

Jesus inför ”rättvisa på jorden”

1, 2. Vid vilket tillfälle blev Jesus vred, och varför blev han det?

DET var uppenbart att Jesus var upprörd, och det med all rätt. Du kanske har svårt att föreställa dig denne man sådan, han som var så mild till sinnes. (Matteus 21:5) Han var nu uppfylld av rättfärdig harm, men bevarade fullständigt självbehärskningen. * Vad var det då som så hade väckt denne fridsälskande mans vrede? Jo, något som var mycket orättfärdigt och orätt.

2 Templet i Jerusalem var den enda plats i hela världen som var ägnad åt tillbedjan av Jesu himmelske Fader och låg honom därför varmt om hjärtat. Hit kom judar från när och fjärran för att tillbe. Och även gudfruktiga icke-judar kom hit till den förgård som var avsedd för dem. Men tidigt i sin tjänst fick Jesus se något mycket upprörande när han trädde in på tempelområdet. Platsen liknade mer en marknad än ett hus för tillbedjan! Den var fylld av köpmän och penningväxlare. Vad var det då som var så orättfärdigt? Jo, att Guds tempel för dessa människor endast var en plats där de kunde utnyttja andra, ja, rentav plundra dem. Hur då? (Johannes 2:14)

3, 4. Hur utnyttjades människor av giriga personer i Jehovas hus, och vad gjorde Jesus för att rätta till saken?

3 De religiösa ledarna hade bestämt att tempelskatten endast fick betalas med ett visst slags mynt. Eftersom besökare var tvungna att växla sina pengar för att få sådana mynt, hade penningväxlare ställt upp sina bord inne i templet  och tog där betalt för varje växling. Det var också mycket lönsamt att sälja djur på tempelområdet, eftersom de som tjänstgjorde där kunde vägra att ta emot djur som hade köpts någon annanstans. Människor var därför mer eller mindre utlämnade åt dessa köpmän, vilka ibland kunde ta orimligt betalt för sina djur. * Detta var värre än krass kommersialism. Det var detsamma som plundring eller röveri!

”Ta bort detta härifrån!”

4 Jesus kunde inte tolerera ett sådant orätt handlande. Detta var hans egen Faders hus! Han gjorde därför en piska av rep och drev ut hjordarna med nötkreatur och får ur templet. Sedan gick han resolut över till penningväxlarna och stötte omkull deras bord. Föreställ dig klirret när alla dessa mynt studsade omkring på marmorgolvet! Han befallde strängt de män som sålde duvor: ”Ta bort detta härifrån!” (Johannes 2:15, 16) Det verkar inte som om någon vågade sätta sig upp mot denne modige man.

Sonen efterliknar sin Fader

5–7. a) Hur påverkade Jesu föremänskliga tillvaro hans sinne för rättvisa, och vad kan vi lära genom att studera hans exempel? b) Hur har Kristus kämpat mot orättvisorna som har samband med Jehovas suveräna ställning och hans namn?

5 Köpmännen kom naturligtvis tillbaka. Omkring tre år senare tog Jesus återigen itu med samma orättfärdighet, och den här gången citerade han Jehovas egna ord, när Jehova fördömde dem som hade gjort hans hus till ”en rövarhåla”. (Matteus 21:13; Jeremia 7:11) Ja, när Jesus såg hur folket blev utnyttjat och hans Faders tempel blev vanhelgat, reagerade han på samma sätt som sin Fader, och  det är inte så underligt med tanke på att Jesus under årmiljoner hade blivit undervisad av sin himmelske Fader. Han hade därigenom fått samma känsla för rättvisa som Jehova. Det bästa sättet att få en klar bild av Jehovas rättvisa är således att betrakta Jesu Kristi exempel. (Johannes 14:9, 10)

6 Denne Jehova Guds enfödde Son hade varit närvarande, när Satan med orätt hade kallat Jehova en lögnare och ifrågasatt det rättmätiga i hans styre. Vilken skymf! Sonen hade också hört när Satan längre fram påstod att ingen skulle tjäna Jehova osjälviskt och av kärlek. Dessa falska anklagelser måste ha plågat denne rättfärdige Sons hjärta. Men han måste ha blivit hänförd, då han fick veta att han skulle spela en nyckelroll i fråga om att rätta till saker och ting! (2 Korinthierna 1:20) Hur skulle han göra det?

7 Som vi såg i kapitel 14 besvarade Jesus Kristus på ett avgörande sätt den anklagelse som Satan kom med, när han ifrågasatte att Jehova kunde ha skapelser som tjänade honom osjälviskt och av kärlek. Jesus lade därigenom grunden för att slutgiltigt bevisa att Jehovas suveräna ställning är rättmätig och för att helga hans namn. Som Jehovas Främste förmedlare skall Jesus införa Guds rättvisa i hela universum. (Apostlagärningarna 5:31) Jesu liv på jorden återspeglade också Guds rättvisa. Jehova sade om honom: ”Jag skall låta min ande komma över honom, och vad rättvisa vill säga skall han göra klart för nationerna.” (Matteus 12:18) Hur uppfyllde Jesus dessa ord?

Jesus klargör ”vad rättvisa vill säga”

8–10. a) Hur främjade de judiska religiösa ledarnas muntliga traditioner förakt för icke-judar och kvinnor? b) Hur gjorde de muntliga lagarna Jehovas lag om sabbaten till en börda?

8 Jesus älskade Jehovas lag och levde efter den. Men de  dåtida religiösa ledarna hade förvrängt den lagen och tillämpat den felaktigt. Jesus sade därför till dem: ”Ve er, skriftlärda och fariséer, hycklare. ... [Ni] har försummat det som är viktigare i lagen, nämligen rättvisan och barmhärtigheten och troheten.” (Matteus 23:23) Det är uppenbart att dessa lärare i Guds lag inte hade gjort klart ”vad rättvisa vill säga”. De hade i stället fördunklat vad Guds rättvisa är. Hur då? Låt oss se på några exempel.

9 Jehova hade befallt sitt folk att hålla sig avskilda från de omkringliggande hedniska nationerna. (1 Kungaboken 11:1, 2) Men vissa fanatiska religiösa ledare uppmuntrade folket att hysa förakt för alla icke-judar. Mishna hade till och med en sådan här regel: ”Boskap får inte lämnas vid ett icke-judiskt härbärge, eftersom icke-judar är misstänkta för tidelag.” Att vara så fördomsfull mot alla icke-judar var orätt och helt i strid med andan i den mosaiska lagen. (3 Moseboken 19:34) Andra människogjorda regler förnedrade kvinnor. Den muntliga lagen sade att en hustru skulle gå bakom och inte bredvid sin man. En man skulle inte samtala med en kvinna offentligt, inte ens med sin egen hustru. I likhet med slavar fick kvinnor inte heller vittna i rättsfall. Det fanns till och med en bön i vilken män tackade Gud för att de inte var kvinnor.

10 De religiösa ledarna skymde Guds lag bakom en mängd människogjorda regler och förordningar. Sabbatslagen förbjöd exempelvis människor att arbeta på sabbatsdagen och avskilde den för tillbedjan, andlig vederkvickelse och vila. Men fariséerna hade gjort den lagen till en börda genom att de hade tagit på sig uppgiften att avgöra vad som var ”arbete”. De rubricerade 39 olika slag av verksamhet som arbete, däribland att skörda och jaga. Detta gav upphov till en ändlös rad av frågor. Jagade en man, om han dödade en loppa på sabbaten? Skördade han, om han längs vägen plockade en handfull säd för att äta?  Arbetade han, om han botade någon som var sjuk? Det fanns stränga och utförliga regler för att avgöra sådana frågor.

11, 12. Hur gav Jesus uttryck åt sitt motstånd mot fariséernas oskriftenliga traditioner?

11 Hur skulle Jesus i en sådan atmosfär hjälpa människor att inse vad rättvisa är? Han tog modigt ståndpunkt mot dessa religiösa ledare i sin undervisning och i sitt sätt att leva. Låt oss först se på något av det han lärde. Han fördömde utan omsvep alla deras människogjorda regler, när han sade: ”Ni [gör] Guds ord ogiltigt genom er tradition, som ni har fört vidare.” (Markus 7:13)

12 Jesus slog fast att fariséerna hade fel när det gällde lagen om sabbaten, att de faktiskt hade missat själva poängen med den lagen. Han förklarade: Messias är ”sabbatens Herre” och har därför rätt att bota människor på sabbaten. (Matteus 12:8) För att betona detta botade han öppet människor på sabbaten. (Lukas 6:7–10) Ett sådant botande var en förhandsglimt av det botande som han skall utföra på jorden under sin tusenåriga regering. Det tusenårsriket kommer att bli den slutliga sabbaten, då trogna människor till slut skall få vila från allt sitt hårda slit under sådana bördor som synd och död, vilket i århundraden har plågat mänskligheten.

13. Vilken lag infördes som en följd av Kristi jordiska tjänst, och hur skilde den sig från sin föregångare?

13 Jesus klargjorde också vad rättvisa är genom en ny lag, ”Kristi lag”, som infördes efter det att han hade fullbordat sin jordiska tjänst. (Galaterna 6:2) Till skillnad från sin föregångare, den mosaiska lagen, bestod denna nya lag i huvudsak av principer och inte av en rad skrivna befallningar. Men det fanns dock några direkta befallningar. En av dessa kallade Jesus ”ett nytt bud”. I det budet lärde han sina efterföljare att älska varandra alldeles som han hade älskat dem. (Johannes 13:34, 35) Ja, självuppoffrande  kärlek skulle vara kännetecknet på alla som levde enligt ”Kristi lag”.

Ett levande exempel på rättvisa

14, 15. Hur visade Jesus att han inte överskred sina befogenheter, och varför är detta lugnande?

14 Jesus gjorde dock mer än att undervisa andra om kärlek. Han levde enligt ”Kristi lag” och visade genom sitt exempel vad den gick ut på. Genom sitt exempel klargjorde han vad rättvisa är. Vi skall nu se tre sätt varpå han gjorde det.

15 För det första var Jesus noga med att inte begå någon orättvisa. Som du kanske har lagt märke till begår ofullkomliga människor lätt orättvisor, när de blir övermodiga och överskrider sina befogenheter. Det gjorde aldrig Jesus. Vid ett tillfälle bad en man Jesus: ”Lärare, säg till min bror att dela arvet med mig.” Lägg märke till Jesu svar: ”Människa, vem har satt mig till domare eller utskiftare över er?” (Lukas 12:13, 14) Tänk på detta: Jesus, vars intelligens, omdöme och även gudagivna myndighet var långt större än någon människas på jorden, vägrade att engagera sig i sådant, eftersom han inte hade fått speciell befogenhet att göra det. Jesus har i det fallet alltid varit blygsam, även under årtusendena innan han blev människa. (Judas, vers 9) Det säger mycket om Jesu personlighet att han alltid ödmjukt lämnar åt Jehova att avgöra vad som är rätt.

16, 17. a) Hur visade Jesus rättvisa i sitt sätt att predika de goda nyheterna om Guds kungarike? b) Hur visade Jesus att han var barmhärtig i sin rättskänsla?

16 För det andra visade Jesus rättvisa i sitt sätt att predika de goda nyheterna om Guds kungarike. Han var inte partisk. Han sökte i stället uppriktigt nå alla slags människor, antingen de var rika eller fattiga. Fariséerna däremot avfärdade enkla, fattiga människor med det föraktfulla uttrycket ʽam-haʼạrets, eller ”landets folk”. Jesus tog modigt avstånd från detta. När Jesus undervisade människor om de  goda nyheterna, eller när han åt med dem, gav dem mat, botade dem eller uppväckte dem, handlade han enligt de normer för rättvisa som Gud, han som vill nå ”alla slags människor”, har ställt upp. * (1 Timoteus 2:4)

17 För det tredje var Jesus mycket barmhärtig i sin rättskänsla. Han sökte hjälpa syndare. (Matteus 9:11–13) Och han kom villigt till värnlösa människors undsättning. Jesus anslöt sig inte till de religiösa ledarna i fråga om att skapa misstro mot alla icke-judar. Han hjälpte och undervisade barmhärtigt några av dessa, trots att han i första hand var sänd till det judiska folket. Han botade till exempel tjänaren till en romersk officer och sade i det sammanhanget: ”Inte hos någon i Israel har jag funnit så stor tro.” (Matteus 8:5–13)

18, 19. a) Hur hedrade Jesus kvinnor? b) Hur hjälper Jesu exempel oss att se sambandet mellan mod och rättvisa?

18 Jesus delade inte heller den rådande synen på kvinnor. Han gjorde i stället modigt det som var rätt. Samariska kvinnor ansågs vara lika orena som icke-judar. Men Jesus tvekade inte att predika för den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Denna kvinna var faktiskt den första som fick höra Jesus öppet deklarera att han var den utlovade Messias. (Johannes 4:6, 25, 26) Fariséerna sade att kvinnor inte skulle undervisas i Guds lag, men Jesus använde mycket tid och energi till att undervisa kvinnor. (Lukas 10:38–42) Kvinnor ansågs enligt traditionen inte heller kunna avge ett pålitligt vittnesmål. Jesus hedrade däremot kvinnor genom att låta dem vara de första som fick se honom efter hans uppståndelse. Han uppmanade dem till och med att  gå och berätta för hans manliga lärjungar om denna mycket viktiga händelse! (Matteus 28:1–10)

19 Ja, Jesus gjorde klart för nationerna vad rättvisa är. Och i många fall gjorde han detta med stor risk för sig själv. Jesu exempel hjälper oss att se att det krävs mod att stå upp för sann rättvisa. Han kallades passande ”Lejonet som är av Judas stam”. (Uppenbarelseboken 5:5) Kom ihåg att lejonet representerar modig rättvisa. Han skall i en nära framtid i fullaste bemärkelse införa ”rättvisa på jorden”. (Jesaja 42:4)

Den messianske kungen inför ”rättvisa på jorden”

20, 21. Hur har den messianske kungen i vår tid främjat rättvisa över hela jorden och inom den kristna församlingen?

20 Sedan Jesus 1914 blev messiansk kung har han verkat för rättvisa på jorden. Hur då? Jo, han har sett till att profetian i Matteus 24:14 får sin uppfyllelse. Jesu efterföljare på jorden har lärt människor ur alla länder sanningen om Jehovas kungarike. De har i likhet med Jesus predikat opartiskt och rättvist och sökt ge alla, unga och gamla, rika och fattiga, män och kvinnor, tillfälle att lära känna Jehova, rättvisans Gud.

21 Jesus främjar också rättvisa i den kristna församlingen som han är huvudet för. Han ger, såsom det är profeterat, ”gåvor i form av människor”, dvs. trogna kristna äldste som tar ledningen i församlingen. (Efesierna 4:8–12) Som herdar för Guds dyrbara hjord följer sådana män Jesu Kristi exempel i att främja rättvisa. De tänker alltid på att Jesus vill att man skall behandla hans får rättvist, oavsett deras ställning eller ekonomiska förhållanden.

22. Vad tycker Jehova om all orättvisa i världen av i dag, och vad har han gett sin Son i uppdrag att göra angående detta?

22 Men i en nära framtid kommer Jesus att införa rättvisa på jorden på ett sätt som aldrig tidigare har skett. Det finns  gott om orättvisa i denna fördärvade värld. Varje barn som dör av svält är ett offer för en oförlåtlig orättvisa, i synnerhet när man tänker på de pengar och den tid som läggs ner på framställningen av vapen eller på att tillfredsställa själviska och nöjesälskande människors nycker. De miljontals onödiga dödsfall som sker varje år är bara en av många former av orättvisa, vilka alla väcker Jehovas rättfärdiga harm. Han har gett sin Son i uppdrag att föra ett rättfärdigt krig mot hela denna onda tingens ordning och att för all framtid göra slut på all orättvisa. (Uppenbarelseboken 16:14, 16; 19:11–15)

23. Hur kommer Jesus efter Harmageddon att främja rättvisa i all evighet?

23 Men Jehovas rättvisa kräver mer än att bara förinta de onda. Han har också förordnat sin Son att härska som ”Fredsfurste”. Efter kriget vid Harmageddon skall Jesus härska ”genom rättvisa” och införa fred och frid på hela jorden. (Jesaja 9:6, 7) Jesus kommer då att glädja sig över att få utplåna följderna av alla de orättvisor som har vållat så mycket elände och lidande i världen. Han kommer att i all evighet vidmakthålla Jehovas fullkomliga rättvisa. Det är därför viktigt att vi nu söker efterlikna Jehovas rättvisa. Låt oss se hur vi kan göra det.

^ § 1 När Jesus visade rättfärdig harm, liknade han Jehova som är ”fylld av raseri” mot all ondska. (Nahum 1:2) Som exempel kan nämnas hur Jehova, efter det att han hade sagt till sitt egensinniga folk att de hade gjort hans hus till ”en rövarhåla”, sade: ”Min vrede och mitt raseri töms ut över denna plats.” (Jeremia 7:11, 20)

^ § 3 Enligt Mishna blev det några år senare protester mot det höga priset på duvor i templet. Priset sänktes då omedelbart med omkring 99 procent! Vilka var det då som tjänade mest på denna lukrativa handel? Vissa historiker menar att marknaderna i templet ägdes av översteprästen Hannas släkt och att det var denna handel som den släkten hade att tacka för en stor del av sina rikedomar. (Johannes 18:13)

^ § 16 Fariséerna ansåg att vanliga, enkla människor, som inte var insatta i lagen, var ”förbannade”. (Johannes 7:49) De sade att man inte skulle undervisa sådana människor eller göra affärer med dem eller äta tillsammans med dem eller be med dem. Att låta sin dotter gifta sig med en av dem skulle vara värre än att utsätta henne för att angripas av vilda djur. De ansåg att sådana människor inte hade något hopp om en uppståndelse.