Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 FRÅGA 4

Har allt liv en gemensam förfader?

Har allt liv en gemensam förfader?

Darwin trodde att allt liv kunde spåras tillbaka till en och samme förfader. Han tänkte att livets historia på jorden kunde liknas vid ett stort träd. Andra har senare utvecklat hans teori och framfört tanken att några enkla celler representerar själva stammen på ”livets träd”. Nya livsformer ska sedan ha förgrenat sig från stammen och fortsatt att dela sig i grenar, eller växt- och djurfamiljer, och vidare i kvistar, som står för alla nu levande arter. Men var det verkligen så det gick till?

Vad säger många forskare? Många forskare ger intrycket att fossilen stöder teorin om att allt liv har ett gemensamt ursprung. Och eftersom allt levande har ett liknande ”dataspråk”, DNA, menar de att det måste finnas en gemensam förfader.

Vad säger Bibeln? Bibelns skildring visar att växter, havsdjur, landdjur och fåglar skapades ”enligt sina slag”. (1 Moseboken 1:12, 20–25) Den här beskrivningen utesluter inte att det finns variationer inom ett ”slag”, men den antyder att varje djurslag har bestämda gränser. Enligt Bibelns skapelseberättelse borde nya och kompletta livsformer dyka upp plötsligt i fossillagren.

Vad säger fakta? Stöder fakta Bibeln eller Darwin? Vad har de senaste 150 årens upptäckter avslöjat?

DARWINS TRÄD SÅGAT

På senare tid har forskare kunnat jämföra den genetiska koden hos många olika encelliga organismer och även hos växter och djur. De väntade sig att sådana jämförelser skulle bekräfta Darwins teori om ”livets träd”. Men så har det inte blivit.

Vad har forskningen visat? År 1999 skrev biologen Malcolm S. Gordon: ”Livet verkar ha haft flera olika ursprung. Det universella livsträdet verkar inte ha en gemensam rot.” Finns det då några bevis för Darwins uppfattning att livets grenar växt ut från samma stam? Gordon fortsätter: ”Den traditionella förklaringen om livets gemensamma ursprung går uppenbarligen inte att kombinera med den indelning av riken vi nu tillämpar. Den stämmer antagligen inte  med många, om ens några, fyla och troligen inte heller med många klasser.”29 *

Även de senaste rönen står i strid med Darwins teori om ett gemensamt ursprung. Evolutionsforskaren Eric Bapteste citerades till exempel i en artikel i New Scientist 2009: ”Vi har inga som helst belägg för att livets träd skulle vara en realitet.”30 Samma artikel citerar evolutionsbiologen Michael Rose: ”Livets träd begravs nu under respektfulla former, det är vi alla medvetna om. Vad som är mindre accepterat är att hela vår grundläggande syn på biologin behöver förändras.”31 *

VAD VISAR FOSSILEN?

Många forskare menar att fossillämningarna stöder tanken på ett gemensamt ursprung. De hävdar till exempel att fossillagren bevisar att fiskar har blivit groddjur och att reptiler har blivit däggdjur. Men är det verkligen så?

Evolutionisten och paleontologen David M. Raup skriver: ”Varken geologer på Darwins tid eller dagens geologer har hittat bevis för att livet har framträtt gradvis. I stället har de funnit en ojämn eller ryckig sekvens i fossillagren, det vill säga arter framträder mycket plötsligt, uppvisar små om ens några förändringar och försvinner sedan helt plötsligt.”32

Det stora flertalet fossila lämningar bekräftar att olika djurgrupper bevarats oförändrade under enormt långa tidsperioder. Det finns inga bevis för att ett djurslag har utvecklats till ett annat. Unika kroppsstrukturer och kroppsfunktioner dyker upp plötsligt. Fladdermöss med ekolokalisering framträder till exempel utan några tydliga länkar till en mer primitiv förfader.

Mer än hälften av alla större djurgrupper verkar faktiskt ha framträtt under en relativt kort tidsperiod. Eftersom många nya och tydligt åtskilda livsformer framträder plötsligt i fossillagren, brukar paleontologer tala om den perioden som ”den kambriska explosionen”. När inträffade den?

Låt oss utgå från att forskarnas tidsberäkningar stämmer. Om vi tänker oss att tidslinjen för jordens historia är lika lång som en fotbollsplan (1) skulle du behöva gå ungefär sju åttondelar av planen innan du kommer fram till det som paleontologerna kallar den kambriska perioden (2). Under en bråkdel av den här perioden inträffar den kambriska explosionen, då över hälften av de större djurgrupperna framträder i fossillagren. Hur plötsligt uppkommer de? De dyker faktiskt upp på mindre än ett steg!

Den här relativt plötsliga uppkomsten av en mångfald livsformer har fått somliga evolutionsforskare att ifrågasätta den traditionella versionen av Darwins teori. Under en intervju år 2008 talade till exempel evolutionsbiologen Stuart Newman om behovet av en ny evolutionsteori  som kan förklara att nya livsformer uppstod så plötsligt. Han sa: ”Jag tror att den darwinistiska mekanismen, som används för att förklara alla evolutionära förändringar, kommer att degraderas till en av flera mekanismer. Den kommer kanske inte ens att ses som den mest avgörande när det gäller att förstå makroevolutionen, det vill säga utvecklingen av helt nya kroppstyper.”33

PROBLEM MED ”BEVISEN”

Varför är bilderna på fossilkedjan i vissa skolböcker inte skalenliga?

Till vänster: Exempel från skolböcker

Till höger: Skalenliga bilder

Hur är det då med de fossil som påstås bevisa att fiskar blev groddjur och reptiler blev däggdjur? Ger de bevis för en aktiv evolutionsprocess? Vid en närmare granskning avslöjas allvarliga brister.

För det första ger vissa skolböcker en vilseledande bild av djurens storlek. Djuren i utvecklingskedjan från reptiler till däggdjur framställs ofta som om de vore ungefär lika stora, men i verkligheten är en del enorma medan andra är små.

Ett annat mer allvarligt problem är bristen på bevis för att djuren i den här utvecklingskedjan är besläktade med varandra. Ofta är de åtskilda av miljontals år, enligt forskares beräkningar. Zoologen Henry Gee sa angående dessa tidsrymder: ”Tidsintervallerna som skiljer fossilen åt är så stora att vi inte med säkerhet kan säga något om hur de eventuellt är besläktade med varandra.”34 *

Biologen Malcolm S. Gordon konstaterade att de fossil av fiskar och groddjur som man funnit bara står för ett litet och ”kanske inte helt representativt urval av den biologiska mångfald som fanns bland dessa  grupper på den tiden”. Han sa vidare: ”Det är omöjligt att veta i vilken utsträckning, om ens någon, de här organismerna hade med den fortsatta utvecklingen att göra eller vilket släktskap de kan ha haft till varandra.”35 *

HUR MYCKET AV ”FILMEN” KAN VI SE?

I en artikel i National Geographic från 2004 jämförs fossilen med ”en film om evolutionen, där 999 bilder av 1 000 är bortklippta”.36 Tänk efter vad det egentligen betyder.

Om 95 ”bilder” visar att djuren inte utvecklats från ett slag till ett annat, hur kommer det sig då att paleontologer placerar de 5 övriga ”bilderna” så att de stöder utvecklingsläran?

Föreställ dig att du får tag i 100 bilder från en film som egentligen består av 100 000 bilder. Hur skulle du kunna få grepp om filmens handling? Du kanske tror att du vet vad den handlar om, men tänk om det bara är 5 bilder som kan placeras så att de understöder din version, medan de andra 95 pekar i en helt annan riktning. Skulle det vara rimligt att hålla fast vid din tanke bara för att den stämmer med 5 av bilderna? Har du kanske till och med satt dem i en speciell ordning för att få din teori att hålla? Borde inte de 95 övriga bilderna få dig att omvärdera din syn på det hela?

Hur stämmer den här illustrationen in på evolutionisternas syn på de fossila lämningarna? I många år bortsåg forskare från att de flesta fossil – de 95 ”bilderna” – visar att arter inte förändrats särskilt mycket under långa tidsperioder. Varför har så viktiga fakta tystats ner? Författaren Richard Morris säger: ”Det verkar som att paleontologer hade tagit till sig den konventionella uppfattningen om gradvisa evolutionära förändringar och höll fast vid den, även om fakta visade motsatsen. De försökte tolka fossila  upptäckter så att de stämde överens med de allmänt accepterade teorierna om livets utveckling.”37

”När man tar en rad fossil och påstår att de representerar en släktlinje har man inte framlagt en vetenskaplig hypotes som kan prövas. Det handlar snarare om ett påstående med samma tyngd som en godnattsaga – det är underhållande, möjligtvis upplysande, men inte vetenskapligt.” (In Search of Deep Time—Beyond the Fossil Record to a New History of Life, Henry Gee, s. 116, 117)

Hur är det då med dagens evolutionister? Kan det vara så att de fortsätter att placera fossil i en viss ordning, inte för att det är underbyggt av flertalet fossil och genetiska fakta, utan för att det stämmer överens med de utvecklingsteorier som är accepterade just nu? *

Vad tror du? Vad stämmer bäst med fakta – Bibeln eller evolutionen? Tänk igenom vad vi har behandlat hittills i den här broschyren.

  • De första livsformerna på jorden var inte ”enkla”.

  • Sannolikheten för att cellens beståndsdelar skulle uppstå spontant är astronomiskt liten.

  • DNA, ”dataprogrammet” eller koden som styr cellen, är otroligt komplext och överträffar alla program och informationslagringssystem som människor konstruerat.

  • Genforskningen visar att livet på jorden inte har en gemensam förfader. Dessutom framträder större djurgrupper plötsligt i de fossila lagren.

Tycker du inte att dessa fakta stämmer överens med Bibelns förklaring av livets uppkomst? Många människor påstår ändå att vetenskapen motsäger Bibelns skapelseberättelse. Är det så? Vad står det egentligen i Bibeln?

^ § 9 Den biologiska termen fylum (fyla i plural) avser en större grupp djur med liknande form och uppbyggnad. Termen ingår i det hierarkiska systemet, som ofta används för att klassificera levande organismer. Systemet har sju nivåer, och varje nivå är mer specifik än den föregående. Den första och bredaste kategorin är rike. Sedan kommer fylum (eller stam), klass, ordning, familj, släkte och art. En häst klassificeras till exempel så här: Animalia (rike), Chordata (fylum), Mammalia (klass), Perissodactyla (ordning), Equidae (familj), Equus (släkte) och caballus (art).

^ § 10 Det bör betonas att varken artikeln, Bapteste eller Rose menar att evolutionsteorin är felaktig. Poängen är snarare att Darwins träd, en grundpelare för hela hans teori, inte stöds av fakta. Dessa forskare söker fortfarande andra förklaringar som inbegriper evolution.

^ § 21 Henry Gee menar inte att evolutionsteorin är fel. Han framhåller bara att det finns gränser för vad vi kan utläsa av fossillämningarna.

^ § 22 Malcolm S. Gordon stöder evolutionsläran.

^ § 50 Ingen av forskarna som citeras i det här avsnittet tror på Bibelns skapelseberättelse. Alla tror på evolutionsteorin.

^ § 54 Evolutionistiska forskare använder uttrycket ”hominid” om den grupp som de menar att människan och förhistoriska människoliknande arter tillhör.