Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 KAPITEL 5

Hur vi håller oss avskilda från världen

Hur vi håller oss avskilda från världen

”Ni [är] inte ... någon del av världen.” (JOHANNES 15:19)

1. Vad betonade Jesus särskilt under sin sista kväll på jorden som människa?

UNDER sin sista kväll på jorden som människa visade Jesus att han var mycket intresserad av sina efterföljares framtida välfärd. Han bad till och med till sin Fader angående detta och sade: ”Jag begär inte att du skall ta dem ut ur världen, utan att du skall vaka över dem för den ondes skull. De är inte någon del av världen, alldeles som jag inte är någon del av världen.” (Johannes 17:15, 16) I denna innerliga begäran visade Jesus hur mycket han älskade sina efterföljare. Han visade också att det som han hade sagt till några av dem tidigare samma kväll var mycket viktigt: ”Ni [är] inte ... någon del av världen.” (Johannes 15:19) Det är tydligt att Jesus lade stor vikt vid att hans efterföljare höll sig avskilda från världen.

2. Vad syftade Jesus på när han talade om ”världen”?

2 ”Världen” som Jesus syftade på är hela den del av mänskligheten som är fjärmad från Gud och som styrs av Satan och är förslavad under den själviska, stolta ande som utgår från honom. (Johannes 14:30; Efesierna 2:2; 1 Johannes 5:19) Ja, ”vänskapen med [den] världen är fiendskap med Gud”. (Jakob 4:4) Men hur kan då alla som vill bevara sig i Guds kärlek vara i världen och ändå vara avskilda från den? Vi skall betrakta fem sätt: genom att vara lojala mot Guds rike med Kristus som kung och neutrala i världens politiska angelägenheter,  genom att stå emot världens ande, genom att vara blygsamma när det gäller klädsel och yttre i övrigt, genom att hålla ögat ogrumlat och genom att ta på den andliga vapenrustningen.

LOJALA OCH NEUTRALA

3. a) Hur betraktade Jesus sin tids politik? b) Varför kan det sägas att Jesu smorda efterföljare tjänar som ambassadörer? (Ta med fotnoten.)

3 Jesus engagerade sig inte i sin tids politik, utan inriktade sig på att predika om Guds kungarike, den framtida himmelska regeringen med honom som kung. (Daniel 7:13, 14; Lukas 4:43; 17:20, 21) När Jesus stod inför den romerske ståthållaren Pontius Pilatus kunde han därför säga: ”Mitt kungarike är ingen del av den här världen.” (Johannes 18:36) Hans trogna efterföljare följer hans exempel genom att vara lojala mot honom och hans kungarike och genom att förkunna om detta kungarike för världen. (Matteus 24:14) ”Vi är alltså ambassadörer på Kristi vägnar”, skrev aposteln Paulus. ”På Kristi vägnar ber vi ivrigt: ’Bli försonade med Gud.’” * (2 Korinthierna 5:20)

4. Hur har alla sanna kristna visat att de är lojala mot Guds kungarike? (Se rutan på  sidan 52.)

4 Eftersom ambassadörer representerar en främmande härskare eller stat, blandar de sig inte i politiken i de länder där de tjänstgör. De är neutrala. Ambassadörer stöder däremot regeringen i det land de representerar. Detsamma gäller Kristi smorda efterföljare som har sitt ”medborgarskap i himlarna”. (Filipperna 3:20) Tack vare att de flitigt har förkunnat om Riket har de hjälpt miljontals av Kristi ”andra får” att ”bli försonade med Gud”. (Johannes  10:16; Matteus 25:31–40) Dessa andra får kan sägas tjäna som Kristi envoyéer som understöder Jesu smorda bröder. Som en enda enad hjord som främjar det messianska kungarikets intressen är båda grupperna strikt neutrala i världens politiska angelägenheter. (Jesaja 2:2–4)

5. Hur skiljer sig den kristna församlingen från det forntida Israel, och hur kommer den skillnaden till uttryck?

 5 Lojalitet mot Kristus är inte det enda skälet till att de sanna kristna är neutrala. Till skillnad från de forntida israeliterna, som bodde i ett eget land som Gud hade gett dem, utgör vi ett internationellt brödraskap. (Matteus 28:19; 1 Petrus 2:9) Om vi skulle ansluta oss till politiska partier i det land där vi bor, skulle vi äventyra vår kristna enhet och kanske inte förkunna budskapet om Riket lika frimodigt. (1 Korinthierna 1:10) I krigstid skulle vi dessutom komma att strida mot våra medtroende som vi är befallda att älska. (Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 3:10–12) Det var därför av goda skäl som Jesus uppmanade sina lärjungar att inte ta till svärd. Han uppmanade dem till och med att älska sina fiender. (Matteus 5:44; 26:52; se rutan ” Är jag neutral?” på sidan 55.)

6. Hur påverkas ditt förhållande till ”kejsaren” av att du har överlämnat ditt liv åt Gud?

6 Som sanna kristna har vi överlämnat vårt liv åt Gud, inte åt någon människa, någon mänsklig organisation eller någon nation. I Första Korinthierna 6:19, 20 sägs det: ”Ni tillhör inte er själva, ty ni blev köpta för ett pris.” Samtidigt som Jesu efterföljare ger ”kejsaren” det som tillkommer honom i form av ära, skatter och relativ underdånighet ger de därför ”Gud det som är Guds”. (Markus 12:17; Romarna 13:1–7) Detta inbegriper deras tillbedjan, deras helhjärtade kärlek, deras lojalitet och lydnad. De är beredda att ge sitt liv för Gud, om så skulle behövas. (Lukas 4:8; 10:27; Apostlagärningarna 5:29; Romarna 14:8)

STÅR EMOT ”VÄRLDENS ANDE”

7, 8. Vad är ”världens ande”, och hur är den ”verksam” i en människa?

7 De kristna håller sig också avskilda från världen genom att stå emot världens onda ande. ”Vi [har] inte fått  världens ande, utan den ande som är från Gud”, skrev Paulus. (1 Korinthierna 2:12) Och till efesierna sade han att de en gång vandrade enligt ”den här världen, enligt härskaren över luftens myndighet, den ande som nu är verksam i olydnadens söner”. (Efesierna 2:2, 3)

8 Världens ”luft” eller ”ande” är en osynlig drivkraft som manar till olydnad mot Gud och främjar ”köttets begär och ögonens begär”. (1 Johannes 2:16; 1 Timoteus 6:9, 10) Denna ande utövar ”myndighet” över världen genom att den utövar dragningskraft på det syndiga köttet, är lömsk och obarmhärtig och, precis som luft, finns överallt. Dessutom är den ”verksam” i en person genom att den undan för undan får honom att utveckla ogudaktiga egenskaper, till exempel själviskhet, högmod, girighet, ärelystnad, upproriskhet och önskan att vara moraliskt oberoende. * Kort sagt, världens ande får efter hand Djävulens egenskaper att gro i en människas hjärta. (Johannes 8:44; Apostlagärningarna 13:10; 1 Johannes 3:8, 10)

9. På vilka sätt kan världens ande komma in i ditt sinne och hjärta?

9 Kan världens ande slå rot i ditt sinne och hjärta? Ja, men bara om du låter den göra det genom att du inte är på din vakt. (Ordspråksboken 4:23) Den börjar ofta utöva sitt inflytande försåtligt, kanske genom att man umgås med några som verkar vara bra människor men som inte älskar Jehova. (Ordspråksboken 13:20; 1 Korinthierna 15:33) Du kan också påverkas av denna onda ande genom tvivelaktig litteratur, webbplatser på Internet som innehåller pornografiskt material eller avfällingars propaganda, osund underhållning och starkt tävlingsinriktade sporter – ja, genom vem eller vad som helst som återspeglar Satans eller hans världsordnings tänkesätt.

10. Hur kan vi stå emot världens ande?

 10 Hur kan vi stå emot världens lömska ande och bevara oss i Guds kärlek? Endast genom att dra full nytta av all den andliga hjälp som Jehova ger oss och genom att ständigt be om den heliga anden. Jehova är mycket mäktigare än Djävulen och den onda värld som han härskar över. (1 Johannes 4:4) Därför är det verkligen viktigt att vi håller oss nära Jehova i bön.

 BLYGSAMMA NÄR DET GÄLLER KLÄDSEL OCH ÖVRIGT YTTRE

11. Hur har världens ande påverkat normen för hur man skall klä sig?

11 Något som vittnar om vilken ande det är som driver en person är hans sätt att klä sig, hans yttre i övrigt och hans personliga hygien. I många länder har normen för hur man skall klä sig blivit så låg att en tv-kommentator sade att det snart inte finns något kvar som kan utmärka de prostituerade. Till och med flickor som ännu inte är i tonåren har påverkats av den här trenden – ”mera hud, mindre blygsamhet” – sades det i en tidningsrapport. En annan populär stil är säckiga kläder – en stil som återspeglar en upprorisk inställning och en brist på värdighet och självaktning.

12, 13. Vilka principer bör vägleda oss när det gäller vårt sätt att klä oss och vårt yttre i övrigt?

12 Som Jehovas tjänare är vi naturligtvis måna om vårt utseende. Det innebär att vi klär oss välvårdat, att våra kläder är rena och prydliga och passande för tillfället. Vårt yttre bör alltid vittna om ”blygsamhet och sunt sinne”, något som tillsammans med ”goda gärningar” är passande för alla – både män och kvinnor – som ”bekänner sig ha vördnad för Gud”. Det viktigaste för oss är naturligtvis inte att dra uppmärksamheten till oss själva, utan att bevara oss i Guds kärlek. (1 Timoteus 2:9–11; Judas, vers 21) Ja, vi vill att vår vackraste prydnad skall vara ”hjärtats fördolda människa ..., som är av stort värde i Guds ögon”. (1 Petrus 3:3, 4)

13 Tänk också på att vårt sätt att klä oss och vårt yttre i övrigt kan påverka hur andra betraktar den sanna tillbedjan. När det grekiska ord som återges med ”blygsamhet” används som ett moraliskt begrepp, uttrycker det aktning, vördnad och respekt för andras känslor och uppfattningar. Det bör därför vara viktigare för oss att ta  hänsyn till andras samvete än att hålla fast vid de rättigheter vi menar att vi har. Framför allt vill vi ge ära åt Jehova och hans folk och visa oss vara Guds tjänare genom att göra ”allt till Guds ära”. (1 Korinthierna 4:9; 10:31; 2 Korinthierna 6:3, 4; 7:1)

Ger mitt yttre ära åt Jehova?

14. Vad bör vi fråga oss själva när det gäller utseendet och den personliga hygienen?

14 Vårt sätt att klä oss, vårt yttre i övrigt och vår personliga hygien är ännu viktigare när vi går i tjänsten eller är med på mötena. Fråga dig själv: Drar mitt utseende och min personliga hygien uppmärksamheten till mig själv på ett opassande sätt? Gör jag andra generade? Anser jag att mina rättigheter när det gäller detta är viktigare än att jag kvalificerar mig för tjänsteprivilegier i församlingen? (Psalm 68:6; Filipperna 4:5; 1 Petrus 5:6)

15. Varför ställer inte Bibeln upp en mängd regler angående klädsel, övrigt yttre och personlig hygien?

15 Bibeln ställer inte upp en mängd regler för de kristna angående klädsel, övrigt yttre och personlig hygien. Jehova vill inte ta ifrån oss vår frihet att välja eller använda vår tankeförmåga. I stället vill han att vi skall bli mogna människor som kan resonera med hjälp av Bibelns principer och som ”genom användning har fått sin uppfattningsförmåga övad till att skilja mellan rätt och orätt”.  (Hebréerna 5:14) Framför allt vill han att vi skall ledas av kärlek – kärlek till honom och till vår nästa. (Markus 12:30, 31) Inom dessa gränser finns det rum för stor variation i fråga om klädsel och annat. Det ser man bevis för när Jehovas folk runt om på jorden samlas i stora lyckliga skaror, klädda i färgglada kläder.

VI HÅLLER ÖGAT ”OGRUMLAT”

16. Hur är världens ande i strid med det Jesus lärde, och vad bör vi fråga oss själva?

16 Världens ande är bedräglig. Den får miljoner människor att tro att pengar och materiella saker skall ge lycka. Men Jesus sade: ”Inte ens när någon har överflöd härrör hans liv från det han äger.” (Lukas 12:15) Jesus förespråkade inte asketism eller extrem självförnekelse, men han lärde att man får ett meningsfullt och lyckligt liv genom  att vara ”medveten om sitt andliga behov” och ha ett ”ogrumlat” öga, ett öga som är helt inriktat på andliga intressen. (Matteus 5:3; 6:22, 23) Fråga dig själv: Tror jag verkligen på det Jesus lärde, eller påverkas jag av ”lögnens fader”? (Johannes 8:44) Vad visar mina ord, mina mål, mina prioriteringar och min livsstil? (Lukas 6:45; 21:34–36; 2 Johannes, vers 6)

17. Nämn några av fördelarna med att hålla ögat ogrumlat.

17 ”Visheten blir ... befunnen rättfärdig genom sina gärningar”, sade Jesus. (Matteus 11:19) Tänk på några av fördelarna med att hålla ögat ogrumlat. De som har ett ogrumlat öga får ny kraft och styrka i tjänsten för Guds kungarike. (Matteus 11:29, 30) De slipper onödiga bekymmer och besparar sig på så sätt en hel del mental och känslomässig smärta. (1 Timoteus 6:9, 10) Att de är nöjda med att ha det som är nödvändigt för livets uppehälle ger dem mer tid att vara tillsammans med sin familj och sina kristna vänner. De kanske till och med får bättre sömn. (Predikaren 5:12) De får uppleva den större glädjen som kommer av att ge genom att de tar vara på varje möjlighet att göra det. (Apostlagärningarna 20:35) De ”överflödar i hoppet” och känner en inre frid och förnöjsamhet. (Romarna 15:13; Matteus 6:31, 32) Det här är verkligen ovärderliga välsignelser!

VI TAR PÅ OSS ”DEN FULLSTÄNDIGA VAPENRUSTNINGEN”

18. Hur beskriver Bibeln vår fiende, hans metoder och karaktären på vår kamp?

18 De som bevarar sig i Guds kärlek får också andligt skydd mot Satan, som inte bara vill beröva de kristna lyckan utan också det eviga livet. (1 Petrus 5:8) Paulus sade: ”Vi har inte en kamp mot blod och kött, utan mot regeringarna, mot myndigheterna, mot världshärskarna i detta mörker, mot de onda andemakterna i de himmelska  regionerna.” (Efesierna 6:12) Det grekiska ord som har återgetts med ”kamp” för tankarna till brottning, något som visar att det inte är fråga om en strid på avstånd – från skyddet av en gömd bunker, så att säga – utan en närkamp. Uttrycken ”regeringarna”, ”myndigheterna” och ”världshärskarna” visar också att angreppen från andevärlden är effektivt organiserade och planerade.

19. Beskriv den kristnes andliga vapenrustning.

19 Men trots våra mänskliga svagheter och begränsningar kan vi segra. Hur då? Genom att ta på oss ”den fullständiga vapenrustningen från Gud”. (Efesierna 6:13) I Efesierna 6:14–18 beskrivs den här vapenrustningen: ”Stå därför fasta, med sanningen spänd som ett bälte kring era höfter, och ha på er rättfärdighetens bröstpansar, och ha som skor på era fötter den utrustning som hör fridens goda nyheter till. Ta framför allt upp trons stora sköld, med vilken ni kan släcka alla den ondes brinnande pilar. Ta också emot räddningens hjälm [eller: hopp] och andens svärd, det vill säga Guds ord, medan ni med varje form av bön och ödmjuk anhållan fortsätter att be i anden vid varje tillfälle.”

20. Hur skiljer sig vår situation från en bokstavlig soldats?

20 Eftersom den andliga vapenrustningen kommer från Gud, kommer den definitivt att skydda oss, under förutsättning att vi alltid har den på oss. Till skillnad från bokstavliga soldater som kan uppleva långa perioder av fred mellan striderna tar de kristna del i en obeveklig kamp på liv och död som inte kommer att upphöra förrän Gud har tillintetgjort Satans värld och kastat alla onda andevarelser i avgrunden. (Uppenbarelseboken 12:17; 20:1–3) Ge därför inte upp om du kämpar med svagheter eller orätta begär, för vi måste alla vara ”hårdhänta” mot oss själva för att kunna vara trogna mot Jehova. (1 Korinthierna 9:27) Det är i själva verket när vi inte kämpar som vi bör vara oroliga.

21. Endast hur kan vi avgå med seger i vår andliga krigföring?

 21 Dessutom kan vi inte vinna den här striden i egen kraft. Därför påminner Paulus oss om att vi måste be till Jehova ”i anden vid varje tillfälle”. Samtidigt måste vi lyssna till Jehova genom att studera hans ord och komma tillsammans med ”medsoldater” så snart det ges tillfälle, för vi är inte ensamma i den här striden. (Filemon, vers 2; Hebréerna 10:24, 25) De som är trogna på alla de här områdena kommer inte bara att avgå med seger, utan kommer också att kunna försvara sin tro när den blir ifrågasatt.

VAR BEREDD ATT FÖRSVARA DIN TRO

22, 23. a) Varför måste vi alltid vara beredda att försvara vår tro, och vad bör vi fråga oss själva? b) Vilket ämne kommer att behandlas i nästa kapitel?

22 ”Eftersom ni inte är någon del av världen, ... därför hatar världen er”, sade Jesus. (Johannes 15:19) De kristna måste därför alltid vara beredda att försvara sin tro och att göra det på ett respektfullt och milt sätt. (1 Petrus 3:15) Fråga dig själv: Förstår jag varför Jehovas vittnen ibland intar en ståndpunkt som skiljer sig från den allmänna uppfattningen? När jag ställs inför utmaningen att inta en sådan ståndpunkt, är jag då helt övertygad om att det Bibeln och den trogna slavklassen säger är rätt? (Matteus 24:45; Johannes 17:17) Och när det gäller att göra det som är rätt i Jehovas ögon, är jag då inte bara beredd att vara annorlunda, utan också stolt över att vara det? (Psalm 34:2; Matteus 10:32, 33)

23 Ofta kan vår önskan att hålla oss avskilda från världen sättas på prov på mer försåtliga sätt. Som nämndes tidigare försöker Djävulen till exempel locka Jehovas tjänare att bli en del av världen genom världslig underhållning. Hur kan vi välja sund underhållning som är stimulerande och som gör att vi kan ha ett gott samvete? Det ämnet kommer att behandlas i nästa kapitel.

^ § 3 Sedan pingstdagen år 33 v.t. har Kristus tjänat som kung över sin församling av smorda efterföljare på jorden. (Kolosserna 1:13) År 1914 fick Jesus ”kungaväldet över världen”. De smorda kristna tjänar därför nu som ambassadörer för det messianska kungariket. (Uppenbarelseboken 11:15)

^ § 8 Se boken Resonera med hjälp av Skrifterna, sidorna 419–422, utgiven av Jehovas vittnen.

^ § 65 Se tillägget, sidorna 212–215.