Bibelns svar

Fastän Bibeln inte handlar om naturvetenskap är den korrekt när den berör vetenskapliga områden. Undersök själv några exempel på vetenskapliga fakta i Bibeln som visar att vetenskap och Bibeln går ihop. Du kommer att märka att det den säger står i skarp kontrast till den vidskepelse som många människor på Bibelns tid levde efter.

  • Universum har en början. (1 Moseboken 1:1) I motsats till detta beskriver många forntida legender att universum inte har någon början, utan kom ur ett redan existerande kaos. Babylonierna trodde att de gudar som födde universum kom från två hav. Enligt andra legender kläcktes universum ur ett gigantiskt ägg.

  • Universum styrs av naturlagar som vi kan förstå, inte av några gudars infall. (Job 38:33; Jeremia 33:25) Men legender från hela världen utmålar människan som helt hjälplös inför gudarnas oberäkneliga, och ibland skoningslösa, nycker.

  • Jorden svävar i rymden. (Job 26:7) Många forntida folk trodde att jorden var en platta som bars upp av en jätte eller ett djur, till exempel en buffel eller en sköldpadda.

  • Vattendrag fylls på av vatten som avdunstat från hav och andra vattenkällor och som fallit tillbaka i form av regn, snö eller hagel. (Job 36:27, 28; Predikaren 1:7; Jesaja 55:10; Amos 9:6) De forntida grekerna trodde att floderna fylldes på av havsvatten från underjorden, en idé som levde kvar ända in på 1700-talet.

  • Bergen höjer sig och sänker sig, och de berg vi ser i dag låg en gång under havsytan. (Psalm 104:6, 8) Men enligt flera legender skapades bergen av gudarna i sin nuvarande form.

  • Renlighet och hygien skyddar hälsan. Den lag som nationen Israel fick innehöll föreskrifter som sa att de skulle tvätta sig efter att ha rört vid en död kropp och isolera dem som hade smittsamma sjukdomar. De skulle också hantera avföring på ett sanitärt sätt. (3 Moseboken 11:28; 13:1–5; 5 Moseboken 23:13) De samtida egyptiernas hälsovård stod i skarp kontrast till dessa föreskrifter. Till exempel kunde de behandla öppna sår med en salva som innehöll mänsklig avföring.

Finns det vetenskapliga felaktigheter i Bibeln?

En ärlig granskning av Bibeln visar att svaret är nej. Här följer några vanliga missuppfattningar om Bibeln.

Myt: Bibeln säger att universum skapades under sex bokstavliga 24-timmarsdygn.

Fakta: Enligt Bibeln skapade Gud universum i ”begynnelsen”, dvs. vid en obestämd tidpunkt i det förflutna. (1 Moseboken 1:1) Dessutom var skapelsedagarna i Bibelns första kapitel olika tidsperioder, och deras längd nämns inte. I Första Moseboken 2:4 kallas hela perioden när himmel och jord skapades för en ”dag”.

Myt: Bibeln säger att växtligheten skapades innan solen fanns till och kunde göra fotosyntesen möjlig. (1 Moseboken 1:11, 16)

Fakta: Bibeln visar att solen, som är en av stjärnorna i ”himlen”, skapades före växtligheten. (1 Moseboken 1:1) Svagt solljus kunde nå jordytan under ”den första dagen”, eller skapelseperioden. När atmosfären klarnade på ”den tredje dagen” blev ljuset tillräckligt starkt för att sätta i gång fotosyntesen. (1 Moseboken 1:3–5, 12, 13) Det var först senare som solen blev tydligt synbar från jorden. (1 Moseboken 1:16)

Myt: Bibeln säger att solen rör sig runt jorden.

Fakta: I Predikaren 1:5 sägs det: ”Solen går upp, och solen går ner, och den kommer flämtande till sin plats, där den åter går upp.” Men den här versen beskriver bara hur solens rörelse uppfattas från jorden. Än i dag talar människor om att ”solen går upp” och att ”solen går ner”, men det innebär inte att de som säger så tror att solen kretsar kring jorden.

Myt: Bibeln säger att jorden är platt.

Fakta: Bibeln använder uttrycket ”jordens yttersta ände” och syftar då på ”jordens mest avlägsna del”; det betyder inte att jorden är platt och har en ände, eller kant. (Apostlagärningarna 1:8, fotnoten) Det motsvarande uttrycket ”jordens fyra hörn” är också bildligt och syftar på hela jorden. (Jesaja 11:12; Lukas 13:29) I dag säger människor något liknande när de talar om mat och kulturer ”från världens alla hörn”, eller väderstreck.

Myt: Bibeln säger att en cirkels omkrets är diametern gånger tre, men det exakta värdet är pi (π), eller ca 3,1416.

Fakta: Första Kungaboken 7:23 och 2 Krönikeboken 4:2 anges måtten för ”det gjutna havet”, som var ett stort kar av koppar. Verserna säger att diametern var tio alnar och att det behövdes ”ett snöre på 30 alnar för att omspänna det”. De angivna måtten kan helt enkelt ha avrundats till närmaste jämna tal. Det är också möjligt att omkretsen kan ha avsett karets invändiga mått, och diametern dess utvändiga mått.