Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Yehowah xa Seedee xa malanɲi xungbee

Ɲɛ yo ɲɛ, Yehowah xa Seedee birin xi saxan malanɲi xungbe nan nabama. Muxu xa na malanɲie ma, muxu wɔyɛnɲie ramɛma, muxu filimue fan matoma naxee Kitaabui fatanfasima. Maxɔriɲie nun pɛsɛe fan Kitaabui xa marasie rabatu ki masenma muxu bɛ muxu xa duniɲɛigiri kui. Muxu ɲaxalinma nɛ wo rasɛnɛde na malanɲi xungbe ma. Sofe sare mu fima, farilɛ man mu maxilima wo ma.

 

Malaɲi rabade fen dɛnnaxan makɔrɛ i ra

Xa I WAMA I XA KOLOƝI XUN MASAFE

NDE YEHOWAH WAXƆNFE RABAMA TO ?

Munfe ra Yehowah xa Seedee sigama malanɲi xungbee ma ?

Ɲɛ keren bun ma, muxu birin luma yire keren malanɲi xungbe saxan naxan na a xatima xa fe ra. N malanɲi xungbe saxan munafanɲi na nanse ra wo bɛ ?