Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Munfe ra won lan won xa Kitaabui xaran ?

Munfe ra won lan won xa Kitaabui xaran ?

Wo a mato Kitaabui nɔma wo malide ki naxɛ alako wo xa duniɲa maxɔriɲi xɔrɔxɔɛe yaabie kolon.