Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Munfe ra won lan won xa Kitaabui xaran ?

Kitaabui na mixi wulu wulu malife duniɲa yire birin alako e xa duniɲa maxɔriɲi xɔrɔxɔɛe yaabie sɔtɔ. Wo wama lufe alo e tan ?

Kitaabui xaraɲi rabama di ?

Duniɲa yire birin, Yehowah xa Seedee kolonxi e xa Kitaabui xaraɲi xa fe ma naxan sare mu fima, e naxan fima mixie ma. Wo na xaraɲi raba ki mato.

Kitaabui xaranɲi maxɔrin

Xaranse naxan fatanxi Kitaabui ra faxaamu waxati nun yire naxan nu wo kɛnɛ.

Yehowah xa Seedee xa danxaniyatɔɛ ɲama malaɲie

Wo muxu xa malaɲie rabade n de fen, wo a mato muxu Ala batuma ki naxɛ.

Muxu xa fe kɛɲa​—Duniɲa yire birin

  • Yehowah xa Seedee Ala batuma bɔxi 239​—nan kui

  • Mixi 8 201 545​—nan na Yehowah xa Seedee ra

  • Mixi 9 499 933​—nan Kitaabui xaraɲi rabama

  • Mixi 19 950 019​—Nan fa Ala xa Mixi Sugandixi xa faxɛ ratu malaɲi ma

  • Danxaniyatɔɛ ɲama​—115 416 nan naa duniɲa yire birin.