Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Hakɛ to, wo lengba naxan fenfe mu tofe.

Muxu bara wo ralimaniya wo xa gbilen wo kelide, xa nan mu ara wo yi boree naxan naa a bunma yusi.

Buki naxee a xati ma

Wo fe nɛɛnɛe mato anun xaranse naxee a xati ma.

N de Yehowah xa Seedee ra ?

Wo wo xa koloɲi xun masa fatanfe muxu xa fe ma. Wo muxu malande n de fen alako wo xa na kolon, muxu masɔtɔma di, wo nɔma Kitaabui xaraɲi rabade di naxan sare mu fima.