Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Gundo Sɛriyɛe

Gundo Sɛriyɛe

I xa masenɲie

I i xa nasenɲie naxee saxi yi luti ma, e mu rawalima yi societe “ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ” Xa na mu a wali boree gbɛtɛ. Bafe wo lanfe ma, I xa masenɲie raso tɛmui yi “ Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. ” Mu i xa masenɲie masen ma mixi yo bɛ, fo e na to a na tide gbengbenɲi nana. Nafan kui e ɲɛrɛma sɛriyɛ nan man beenu nafan xa raraba. E e kaɲi ra kolonmanɛ. Xa na mu fo e na to a tinxintareya bara mini wo lanfe ma alako e xa informatique rawalikɛnɲa xa makɛnɛ. I xa masenɲie mu matima fefe ma, a mu masarama, a man mu yefuma.

“ E-mail ” luti

I i xa “ e-mail ” luti naxan fima, i nɛ i xili sɛbɛma a tan luti ma muxu malima muxu xa masenɲie ndee so i yi ra fatanfe i xili sɛbɛfera. Alo i na nɛmu i xa sabi luti ma i fɛrɛ sɔtɔnɛ i man xa a masɔtɔ. Systɛme nɔma I malide na masenɲie sɔtɔde kiraya gbɛtɛra.

“ Cookies ”

I waxɔnfe birin sugandixi sama yi yire nɛ : “ cookies ”. Alo I xui naxan sugandixi na ragatama naa nɛ. I man nu gbilɛn luti ma, a tan lengba nan man singe minima a nun a tan xui. I wɔyenyie naxee toxi na luti rawalife ra, nee xa mu sama naa.

“ Scripts ” anun “ JavaScript ”

Scriptee yusima alako yi luti raɲɛrɛfe man xa fan. E xa wali na masenɲie fife nan na mafure mafure. E rayusi ma logicielee safe xa mu ra i xa ordinatɛri kui xa na mu a ra masenɲie ndee sɔtɔfe, i mu lanma i xa naxee masɔtɔ. Xa won wama yi luti ryire birin xa rawali a faɲira ra, scriptee xa na mu ara code java scriptee lanma e xa lu internɛti yama. Fɛnyi se gbegbe naa luti ma naxee a niyama sriptee xa raxuben xa na mu e xa radɛxɛ luti ma. Wow o xa fɛnyi se nde maxɔrin alako wo xa a kolon scripee tin ma di luti ma, wo luti naxan sugandixi.

Sese masaraxi muxu xa gundo sɛriyɛ ma masenma nɛ yi lengba ma alako wo xa kolonɲi sɔtɔ tɛmui birin muxu xa masenɲie ma naxan ragaxi muxu yi a nun muxu na a yusi ma kinaxɛ.