Siga a kui

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

“ Taa Yitexi Kantaxi ” nun “ Wo Xunun ! ” bukie

Muxu xa buki naxee fatanxi Kitaabui ra masɔtɔma xa na mu ara e nɔma tongode xui 200 nun a n de kui, hali fe mɛtaree fan xa xui kui. “ Taa Yitexi Kantaxi ” duniɲa fe birin bunɲi masenma won bɛ Kitaabui xa masenɲi saabui ra. A mixie mayotoma Ala xa Mangɛya xibaaru fanɲie saabui ra, a man e ralimaniyama e xa danxaniya nabilaye Isa ra. “ Wo Xunun ! ” a masenma won bɛ won nɔma to kɔntɔfilie raxande ki naxɛ anun won nɔma laade won Daali Mangɛ xa laayidie ra ki naxɛ fatanfe lanɲi nun bɔɲɛsa ma ariyanna kui bɔxi ma.

Wo wo xa xui sugandi xuie sugandide, wo yi yire A fen dɛnxɛn alako wo xa kike yo kike bukie xa na mu bukie kɛɲae to wo xa xui kui.

 

Haakɛ to, yi kui se mɔɔli mu nɔma sɔtɔde sinde yi xui kui muxu xa luti ma.

Yi lengbae kui se naxee fa ma sɔtɔma yi xui kui :