Siga a kui

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

Naxee minima malaɲi xungbe ma

Malaɲi xungbe xi keren yo xi keren, wo na lɔxɔɛ tɔnxuma dɛnxɛn naxan yire masenma wo bɛ. Se naxee minixi na malaɲi, wo nɔma e matode, wo man nɔma e tongode.