Siga a kui

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

Wo Yehowah waxɔnfe rabama nɛ ?

Wo Yehowah waxɔnfe rabama nɛ ?

Wo nu wali ki fanɲi ra wo to wo xa tɛmui tongoxi muxu xa yi buki safari fema alako wo xa muxu xa walie, anun muxu xa xun malanɲie kolon. Muxu yigi nara yi buki xa wo mali alako wo xa a kolon a muxu tan keren nan Ala waxɔnfe raba ma. Muxu na wo ralimaniyafe wo xa wo tunnabɛxi Ala kolonfe ra, wo naxan tinkan ma wo a fala wo xa denbayae nun wo boree bɛ, wo siga muxu xa malanɲie waxati birin. — Eburu 10:23-25.

Wo xa kolonɲi xunmasa ma ki naxɛ Yehowah kolonfe ra wo a kolonma nɛ a a wo xanunxi. Na wo malima nɛ wo fan xa katɛ birin naba a xanun fera (Yaya I 4:8-10, 19). Wo a masenma di wo xa duniɲɛigiri kui a wo waxɔnfe nan ara ? Munfe ra wo xa munanfaɲi nan ara wo xa na sɛriyɛ rabatu ? Nanse nɔma a niyade wo xa wa Ala waxɔnfe rabade muxu fɛ ma ? Mixi naxan wo raxaranma ɲaxalima nɛ wo malide wo xa na kɔston yaabi alako wo nun wo xa denbaya “ xa lu Ala xa xanunteya bun ma [...] a xa wo rakisi ”. — Yude 21.

Muxu wo maxilima ki fanɲi ra wo xa tunnabɛxi yi buki “ Gardez-vous dans l’amour de Dieu ” xaranfe ra alako wo xa wo xa kolonɲi xun masa.