Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Nde Yehowah Waxɔnfe Rabama To ?

 XARANSE 13

Nde na kawandila ra ?

Nde na kawandila ra ?

Canada

Banxi dɛ yoo banxi dɛ

Kitaabui xa xaranɲi

Mixi keren xa xaranɲi

I na mɛ “ kawandila ”, mixi nan ara naxan longori nɛɛnɛ toma a kira rabi mixi gbetɛe bɛ. Won nɔma a falade fan a kawandila nan nu Isa ra, barima a xɛɛxi nɛ bɔxi ma alako a xa masenɲi naxan kisi abadan fima kawandi a man xa mixie mali alako e xa na kisi abadan sɔtɔ (Matiyu 20:28). To fan, a fɔxirabirɛe birama a xa misaali nan fɔxɔ ra e waxati gbegbe tongoma na kawandi wali ma alako e xa Isa fɔxirabirɛ gbɛtɛe fen (Matiyu 28:19, 20). Ndee bara na wali sugandi muxu naxee xilisaxi kawandila.

Kawandila, mixi nan ara naxan xibaaru fanɲi kawandima waxati birin. Yehowah xa Seedee birin xibaaru fanɲi kawandima. Kɔnɔ a n dee bara e xa waxati yayilan alako e xa findi waxati birin kawandila ra, na nan naki e lan e xa lɛɛri 70 nan raba na kawandi wali kui kike keren bun ma. E to wama na lɛɛri rakamalife, e wali nan sugandima naxan mu e xa waxati gbegbe tongoma. Gbɛtɛe fan kawandiya naxan ba booree ma nan sugadixi. Nee tan xanima yiree nɛ kawandila mu gbo dɛn naxɛ, e lan e xa lɛɛri 130 nan raba kike keren bun ma. Se naxee na kawandilae yi, e wasa soxi na ra barima e kolon a e xayi na lu sese ma Yehowah nɔma a sode e yi (Matiyu 6:31-33 ; Timote I 6:6-8). Naxee mu nɔma xibaaru fanɲi kawandide waxati birin, nɔma findide kawandila malimae ra, nee tan lan e xa lɛɛri 30 xa nan mu lɛɛri 50 nan raba kike keren bun ma.

Kawandila, mixi nan ara naxan Ala nun a boree xanunxi. Alo Isa, muxu bara a mato mixi gbegbe xayi na Ala kolonfe ma to (Maraki 6:34). Kɔnɔ, muxu naxan kolon to nɔma e malide a man yigi yati fi e ma. Mixie xa xanunteya ma, kawandila a xa waxati nun a sɛnbɛ nan yusima a bɔɲɛ fixɛ ra alako a xa mixie rakolon Ala xa xibaaru fanɲi ra (Matiyu 22:39 ; Tɛsaloniki I 2:8). Safe na fari, na e xa danxaniya nan xunmasama, a e maso Ala ra a man ɲaxalinɲi gbegbe fima e ma. — Xɛɛrae xa taruxui 20:35.

  • Wo na mɛ kawandila nde ara ?

  • Nanse kawandilae wakili ma ?