Siga a kui

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

Won lama a ra di a Kitaabui fatanxi Ala nan na ?

Won lama a ra di a Kitaabui fatanxi Ala nan na ?

Kɔnɔ Kitaabui naxɛ a « Ala xa masenyi » nan a ra « naxan xa laayidi mu kanama ». (Tɛsaloniki I 2:13 ; Tito 1:2). Nɔndi nan na wɔyɛnɲi ra, ka kiini buki nan Kitaabui ra ?