Siga a kui

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

 Xaranse 3

Yi xibaaru fanɲie naxee na Kitaabui kui kelixi Ala nan yati ma ?

Yi xibaaru fanɲie naxee na Kitaabui kui kelixi Ala nan yati ma ?

1. N de xa masenɲi na Kitaabui kui ?

Na xibaaru fanɲi naxan fatanxi adamadie xa kisi abadan sɔtɔfe ra na Kitaabui kui (Matiyu 5:5). Buki tongo senni nun senni (66) nan Kitaabui kui. Ala danxaniyatɔɛ mixi tongo naani (40) nan sugandi alako e xa Kitaabui sɛbɛ. Kelife a buki singe ma han a suli yande naxan lanxi tawureta ma, nabilaye Munsa nan a sɛbɛ kabi ɲɛ wulu saxan kɛmɛ suli (3 500) bun ma. Nabilaye Yaya nan a dɔnxɔɛ sɛbɛ kabi ɲɛ wulu keren kɛmɛ solomanani (1 900) bun ma. Naxee Kitaabui sɛbɛ e n de xa maɲɔxunɲi sɛbɛ ? Ala nu wɔyɛnma e ra a xaxili sɛniyɛnxi nan na (Samuweli II 23:2, TMN). E mu e yɛtɛ kan xa masenɲi xa mu sɛbɛ, kɔnɔ e Ala gbe nan sɛbɛ. Na nan na ki Ala xa masenɲi nan na Kitaabui kui. — Timote II 3:16 ; Piyɛri II 1:20, 21 xaran.

2. Won lama a ra di a Kitaabui fatanxi Ala nan na ?

Won na a kolon a Kitaabui fatanxi Ala nan na barima a won ma tina xa fe falama nɔndi yati nan na. Mixi yo mu nɔma na rabade (Yosuwe 23:14, TMN). Ala, sɛnbɛ birin kanɲi nan keren nɔma tina xa fe falade adamadie bɛ. — Esayi 42:9 ; 46:10, TMN xaran.

Nɔndi ki ma, Buki keren nan fatanxi Ala ra. Na nan lanxi Kitaabui ma. Kitaabui gali gali nan taxunxi duniɲa yire birin xui gbegbe kui. Hali a to forixi a xa masenɲi lanxi to fekolonɲa n de ma. Safe na fari, na mixi tongo naanie (40) yo mu e boree matandi. * Kitaabui Ala xa xanunteya yati nan masenma won bɛ, to a man nɔma mixi xa duniɲa masarade. Na fee bara a niyan mixi gbegbe bara la a ra a Ala xa masenɲi nan Kitaabui kui. — Tɛsaloniki I 2:13 xaran.

 3. Masenɲi mundun na Kitaabui kui ?

Kitaabui xuntixi Ala xa natɛ nan ma naxan munanfaɲi gbo adamadie bɛ. A a masenma won bɛ abadan kisi lɔɛxi ki naxɛ ariyanna kui bɔxi ma kabi a fɔlɔɛ, anun Ala fama ariyana fide won ma ki naxɛ. — Waxayi 21:4, 5 xaran.

Ala xa tonɲie, a xa sɛriyɛe nun a xa marasie nan Kitaabui kui. Na kui a man taruxui madɔxɔma naxan dangixi Ala nun mixie tagi, na taruxuie bara Ala xa fe rabaki masen. Kitaabui nɔma won malide Ala kolonfe ra. A man a masenma won bɛ won findima Ala xanuntenɲie ra ki naxɛ. — Rɔma 10:5 ; Yaki 2:23 ; 4:8 xaran.

4. Wo nɔma Kitaabui faxaamude di ?

Xaranse n dee na yi buki kui naxee tongoxi Kitaabui kui, nee tide gbo. Na xaranse Kitaabui nan yaibama. Namiɲɔnmɛe fan naxan masen fatanfe Ala ra na Kitaabui kui. — Luki 24:27, 45 xaran.

Sese mu mixi raɲaxalima bafe yi xibaaru fanɲie ra naxee kelixi Ala ma. Kɔnɔ mixi n dee mu na xibaaru danxunma, a raɲaaxu n dee fan ma. Kɔnɔ limaniya naxa ba wo yi. Xa wo kata Ala kolonfe ra wo kisi Abadan sɔtɔma nɛ. — Yaya 17:3 xaran.

 

^ § 7 Wo yi buki mato : Un livre pour tous (Birin xa Buki).