Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Xibaaru FanƝi Naxan Kelixi Ala Ma !

 Xaranse 12

Won nɔma won masode Ala ra di ?

Won nɔma won masode Ala ra di ?

1. Ala sali birin ramɛma ?

Ala bara si birin maxili e xa e maso a ra sali kui (Yaya I 5:14). Kɔnɔ, a mu sali birin xa mu ramɛma. Xamɛ naxan mu a xa ginɛ masuxuma a fanɲi ra, Ala mu na xa sali ramɛma (Piyɛri I 3:7). Alo, Ala to mu Isirayilakae xa sali ramɛ ki naxɛ barima e nu fe kobi nan rabama. Sali tide na won birin bɛ. Hali yunubitɔɛ sa fe kobi raba, xa a tuubi a gbilen na fe kobie fɔxɔ ra Ala nɔma a xa sali ramɛde. — Esayi 1:15 ; 55:7, TMN xaran.

2. Won salima di ?

Ala batuma sali nan na ; won lan won xa won daali Mangɛ keren peti nan batu, Yehowah (Matiyu 4:10; 6:9). Ba, yunubitɔɛ nan won birin na, won lan won xa sali Isa nan xili ra barima a tan nan faxaxi won man yunubie xa fe ra (Yaya 14:6). Yehowah mu wama won nɛ a maxandima won xa nu fe keren nan tun fala xa na mara won xa nu na xaran kɛɛdi ma. A wama won xa won bɔɲɛ kui fe nan fala a bɛ. — Matiyu 6:7 ; Filipi 4:6, 7 xaran.

Hali won salima won bɔɲɛ ma won daali mangɛ a ramɛma (Samuweli I 1:12, 13, TMN). Ala bara birin maxili a maxandife ra tɛmui birin ma, waxati birin ma, dɛge waxati ma anun kɔntɔfili kui. — Piyɛri I 5:7 ; Matiyu 15:36 xaran.

3. Munfe ra Ala batulae e malanma ?

Fe xurudi xa mu won masofe ra Ala ra barima won na danxaniyataree nan yama naxee Ala xa laayidi mayelema a naxan falaxi bɔɲɛsa xa fe ra bɔxi ma (Timote II 3:1, 4 ; Piyɛri II 3:3, 13). Won tan danxaniyatɔɛe won lan won xa mɛɛni won boree ma, won xa won boree ralimaniya. — Eburu 10:24, 25 xaran.

 Xa won ɲɛrɛboree na mixie nan na naxee Ala xanuxi e nɔma won malide won xa won maso Ala ra. Yehowah xa Seedee xa malanɲi fɛɛrɛ fima wo ma alako wo xa sɛnbɛ sɔtɔ boree xa danxaniya saabui ra. — Rɔma 1:11, 12 xaran.

4. Won na won masoma Ala ra di ?

Xa won wama won masofe Ala ra won lan won naxan xaranxi Kitaabui kui won na rabatu. Wo wo maɲɔxun a xa fe raba ki ma, a xa marasie ma anun a xa laayidie ma. Na maɲɔxunɲi nun sali nɔma wo malide wo xa Ala xa xanunteya nun a xa lɔnni tantu. — Yosuwe 1:8, TMN ; Zabur 1:1-3, TMN xaran.

Wo mu nɔma wo masode Ala ra xa wo mu laaxi a ra, xa wo mu danxaniyaxi. Kɔnɔ danxaniya luxi nɛ alo sansi naxan sixi, wo lan wo xa ye sa naxan ma alako a xa bogi. Xa wo Ala batu ki buɲi fen wo wo xa danxaniya xun masama nɛ. — Matiyu 4:4 ; Eburu 11:1, 6.

5. Wo nanse sɔtɔma wo masofe ra Ala ra ?

Yehowah a ɲɛngi sama a xanuntenɲie xɔnma. A nɔma wo rakantade fe kobi birin ma naxee wo xa danxaniya nun wo xa abadan kisi yigi xun nakanama (Zabur 91:1, 2, 7-10, TMN). A won rasima ɲɛrɛki n de ma naxee won ma yalanɲi nun won ma sɛɛwɛ xun nakanama. Yehowah won raxaranma won ma duniɲa raɲɛrɛ ki ma. — Zabur 73:27, 28, TMN ; Yaki 4:4, 8 xaran.