Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Xibaaru FanƝi Naxan Kelixi Ala Ma !

 Xaranse 10

Wo diinɛ fanɲi yati kolonma di ?

Wo diinɛ fanɲi yati kolonma di ?

“ Wo wo yɛtɛ ratanga wule falɛe ma naxee e yɛtɛ findixi namiɲɔnmɛe ra. MATIYU 7:15.

“ E Ala kolonfe falama e dɛ ra, kɔnɔ e xa wali a masenma a e mu a kolon feo. TITO 1:16.

1. Diinɛ fanɲi keren nan tun na ?

Isa a fɔxirabirɛe raxaran diinɛ keren nan ma, naxan na diinɛ fanɲi yati ra. A na diinɛ misaalixi kira nan na naxan mixi xaninma kisi ma. Isa naxɛ : “ Mixi mu gbo naxee na naadɛ nun na kira toma (Matiyu 7:14). Ala tinma diinɛ nan ma naxan xa xaranɲi fatanxi Kitaabui ma. Ala batulae birin lanxi danxaniya keren nan ma. — Yaya 4:23, 24 ; 14:6 ; Efɛsɛ 4:4, 5 xaran.

2. Isa nanse fala wule falɛe xa fe ra naxee e yɛtɛ findixi namiɲɔnmɛe ra ?

Isa a fala nɛ a wule falɛe naxee e yɛtɛ findixi namiɲɔnmɛe ra daxaniyatɔɛe gbegbe madaxuma nɛ. Wo na e to, e maniyaxi Ala batulae nan na kɔnɔ e ɲanige mu fan feo. E xa ɲama fan e yɛtɛ findima danxaniyatɔɛe nan na. Kɔnɔ wo e kolonma e xa fe raba ki nan ma. Di ? Diinɛ fanɲi fan kolonma a xa danxaniyatɔɛe xa fe raba ki nun e yuge nan ma. — Matiyu 7:13-23 xaran.

3. Wo nɔma Ala batulae yati kolonde di ?

Wo fe suli mato naxee e tagi rasama diinɛ boree ma :

  • Ala batulae yati Kitaabui binyaxi, e na toxi Ala xa masenɲi nan na. E katama e xa Ala xa sɛriyɛ suxu. Diinɛ fanɲi ba diinɛ boree ma naxee xa xaranɲi fatanxi adamadie xa maɲɔxunɲie ma (Matiyu 15:7-9). Ala batulae yati mu sese kawandima e yɛtɛ kan mu ɲɛrɛma naxan ma. — Yaya 17:17 ; Timote II 3:16, 17 xaran.

  •   Isa fɔxirabirɛe yati Ala xili binyama, Yehowah. Isa Ala xili binya nɛ a to nu mixie rakolonma na xili ra. A mixie mali nɛ Ala xili kolonde a man naxa a masen e bɛ e lan e xa sali ki naxɛ alako na xili xa sɛniyɛn (Matiyu 6:9). Wo sabatixi dɛn naxɛ, diinɛ mundun mixie rakolonma Ala xili ra ? — Yaya 17:26 ; Rɔma 10:13, 14 xaran.

  • Isa fɔxirabirɛe Ala xa Mangɛya xibaaru fanɲi kawandima. Ala Isa xɛɛnɛ bɔxi ma a xa a xa Mangɛya xibaaru fanɲi kawandi. Na Mangɛya keren peti nan yigi ra adamadie bɛ. Isa na xibaaru fanɲi kawandi nɛ han a xa lɔxɔɛ donxɔɛ (Luki 4:43 ; 8:1 ; 23:42, 43). A fala nɛ a a fɔxirabirɛe fan na kawandima nɛ. Xa mixi n de na Mangɛya xibaaru fanɲi fe kawandi wo bɛ, a kelixi diinɛ mundun ? — Matiyu 24:14 xaran.

  • Isa fɔxirabirɛe mu birama duniɲa fee fɔxɔ ra. Wo nɔma nee kolonde ki fanɲi ra barima e mu e gbe rasoma mangɛya fenfe nun gere yama (Yaya 17:16 ; 18:36). Safe na fari, e mu birama yi duniɲa yuge kobi nun a xaxili kobi fɔxɔ ra. — Yaki 4:4 xaran.

  • Ala batulae yati birin xanuma. Kitaabui xa kolonɲi saabui ra, e katama e xa si birin binya. Diinɛ boree tan to e gbe rasoma siɲɔxɔya geree yama, Ala batulae yati tan mu na rabama (Mika 4:1-3, TMN). Beenun e xa so gerefe, e katama e xa e dɔxɔ booree mali e man xa e ralimaniya. — Yaya 13:34, 35 ; Yaya I 4:20 xaran.

4. Na diinɛe birin tagi, wo nɔma nɛ sɔnɔn diinɛ fanɲi yati kolonde ?

Diinɛ mundun xa xaranɲie fatanxi Kitaabui ma, naxan Ala xili binyama, naxan man kawandi tima a Ala xa Mangɛya nan keren na adamadie yigi ra ? Diinɛ mundun a boree xanuma a man mu a gbe rasoma gere yama ? Wo nanse maɲɔxunxi ? — Yaya I 3:10-12 xaran.