Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Xibaaru FanƝi Naxan Kelixi Ala Ma !

 Xaranse 4

N de Isa ra ?

N de Isa ra ?

Isa xa fe rabaki mundun nu a niyama mixie e masoma a ra ? — MATIYU 11:29 ; MARAKI 10:13-16.

1. Isa faxi duniɲa di ?

Bafe na mixi donxɔɛe ra, Isa nu na koore nɛ, xaxili nan nu na a ra beenun a xa bari di ra bɔxi ma (Yaya 8:23). A tan nan Ala xa daali singe ra, na se gbɛtɛe birin daaxi a tan nan saabui ra. Ba Ala a tan nan singe daa, na nan a ra e manɛ a bɛ Ala “ xa di kerenɲi ” (Yaya 1:14). A tan nan nu na Ala xa xui madangi mixi ra, na nan a ra e manɛ a bɛ fan Ala xa “ xui ”. — Taalie 8:22, 23, 30, TMN ; Kɔlɔsi 1:15, 16 xaran.

2. Munfe ra Isa faxi duniɲa ?

Beenun Ala xa Isa xɛɛ duniɲa ma, a a ni radangixi nɛ Yuwifi ginɛ dimɛdi n de furi naxan nu xili Mariama alako a xa bari di ra bɔxi ma. Na bara a masen a adamadi xa mu nu na Isa baba ra (Luki 1:30-35). A faxi nɛ bɔxi ma (1) a xa mixie raxaran nɔndi ra naxan fatanxi Ala ma, (2) a xa findi misaali ra won bɛ alako won xa Ala waxɔnfe raba hali tɔɔrɛ kui (3) anun, a xa mixi gbegbe “ xunsara ” a xa faxɛ saabui ra. — Matiyu 20:28 xaran.

3. Munfe ra won xayi na nan xunsare ma ?

I na mɛ xunsare sare nan a ra naxan fixi alako e xa mixi rakisi faxɛ ma (Ramini 21:29, 30, TMN). Ala mu faxɛ nun foriya xa mu ɲanige won bɛ a fɔlɔɛ. Won na kolonxi di ? Ala a fala nɛ won benba Adama bɛ a, xa a xui matandi, (Kitaabui naxan ma yunubi) a faxama nɛ. Na nan na ki a xa won benba Adama mu yunubi raba nu, a mu nu faxama (Fɔlɔɛ 2:16, 17 ; 5:5, TMN). Kitaabui naxɛ a, yunubi naxa “ so ” duniɲa ma Adama xa saabui ra.  Na kui, benba Adama nan yunubi radangixi a bɔnsɔɛe birin ma, anun na xa ɲaxankatɛ, faxɛ. Won xayi na na xunsare ma alako won xa nɔ xɔrɛya sɔtɔde na faxɛ ma. — Rɔma 5:12 ; 6:23 xaran.

N de nu nɔma na xunsare fide alako won xa xɔrɛya sɔtɔ faxɛ ma ? Xa won faxa, won nɔma won yɛtɛ kan xa yunubie nan sare fide. Adamadi yo mu nɔma a boree xa yunubie sare fide ba e birin yunubitɔɛ. — Zabur 49:7-9, TMN xaran.

4. Munfe ra Isa faxaxi ?

Isa mu luxi alo won tan yunubitɔɛe. Na ma a xayi mu nu na faxafe ra a xa yunubie xa fe ra — a fate nu kamalixi. A faxaxi mixi gbɛtɛe xa yunubie nan xa fe ra. Ala a xa xanunteya yati nan masenxi won bɛ a to Isa xɛɛ duniɲa alako a xa faxa won bɛ. Isa fan a xa xanunteya masenxi nɛ won bɛ a to Ala xui suxu a fa a yɛtɛ fi sɛrɛxɛ ra won ma yunubie xa fe ra. — Yaya 3:16 ; Rɔma 5:18, 19 xaran.

5. Isa nanse rabafe to ?

Isa to nu na bɔxi ma, a furemae danda nɛ, a faxa mixie rakeli, a man fa tɔɔrɔ mixie mali. A na birin rabaxi nɛ alako a xa a masen tinxintɔɛe bɛ a a man fama na nan rabade tina (Matiyu 15:30, 31 ; Yaya 5:28). Ato faxa, Ala naxa a rakeli faxɛ ma a a findi malekɛ sɛnbɛma ra (Piyɛri I 3:18). Na xanbi a naxa a magoro Ala yirefanɲi ma, han Yehowah sa mangɛya soma a yira tɛmui naxɛ (Eburu 10:12, 13). To, a xa yamanɛ sabatixi koore nɛ, a fɔxirabirɛe na Mangɛya xibaaru fanɲie kawandife duniɲa yire birin. — Waxayi 11:15 ; Matiyu 24:14 xaran.

A gbe mu luxi, Isa xa a xa mangɛya sɛnbɛ rawali alako a xa tɔɔrɛ birin dan anun naxee fama yi tɔɔrɛ ra. Naxee birin e xa danxaniya masenma e Ala xui rabatu, nee nan fama kisi abadan sɔtɔde ariyana kui bɔxi ma. — Zabur 37:9-11, TMN xaran.