Siga a kui

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

 Xaranse 2

N de Ala ra ?

N de Ala ra ?

1. Munfe ra won lan won xa Ala batu ?

Ala nan daali mangɛ ra. Fɔlɔɛ nun danɲi yo mu a ma (Zabur 90:2, TMN). Xibaaru fanɲie naxee na Kitaabui kui kelixi a tan nan ma (Timote I 1:11). Ba a tan nan ɲengi fixi won ma, won lan won xa a tan nan keren batu. — Waxayi 4:11 xaran.

2. Ala na di ?

Adamadi yoo mu Ala toxi sinde barima a sabatixi koore nɛ (Zabur 11:4, TMN). Won nɔma a xa fe rabaki tode a xa daalie ma. Alo yi wuri bogie dɔxɔ wuyaxie nun fugee, a xa xanunteya nun a xa lɔnni nan masenma won bɛ. Bɔxi, koore nun tunbuie daaki bara a senbɛ masen. — Rɔma 1:20, xaran.

Won man nɔma a xa fe rabaki kolonde xa won Kitaabui xaran. Na kui won na a kolonma se naxan rafan a ma anun naxan raɲaaxu a ma. — Zabur 103:7-10, TMN xaran.

3. Xili Ala bɛ ?

Nabilaye Isa naxɛ : “ Baba Ala, duniɲa birin xa i xili sɛniyɛnxi kolon ” (Luki 11:2). Xili gbegbe nan Ala xun, kɔnɔ keren nan a xili yati ra. Na xili fala ki keren mu a ra xui birin kui. Foto xui e manɛ “ Jéhovah ”. Kɔnɔ soso xui e manɛ “ Yehowah ”. — Zabur 83:18, TMN xaran.

Kitaabui gbegbe kui, mixi n dee bara Ala xili yati ba e masara Marigi ra anun Ala. Kɔnɔ e to gɛ Kitaabui sɛbɛde, Ala xili yati nu sɛbɛxi a kui sanbaya wulu solofere (7 000). Isa to nu Ala xa fe falama mixie bɛ a nu e rakolonma na xili ra. — Yaya 17:26 xaran.

Alo yi baba xanuntɔɛ fanɲi, Ala fan a rabama yikinɛ won bɛ waxati birin.

 4. Yehowah a ɲengi sama won xɔn ?

Xa tɔɔrɛ bara gbo to, na nan na ki a Yehowah mu a ɲɛngi saxi won xɔn ? A n de e manɛ a Ala nan won tɔɔrɔfe alako a xa won ratantan, kɔnɔ nɔndi mu na ra. — Yaki 1:13 xaran.

Ala bara xɔrɛya fi adamadi birin ma (fe sugandife ra). Won lan won xa sɛɛwa won ma xɔrɛya ma Ala batufe ra (Yosuwe 24:15, TMN) ? Mixi gbegbe fe ɲaaxi nan sugandixi e xa a raba e boree ra, na nan a ra mixi gbegbe tɔɔrɔfe to. Na tinxintareya Yehowah tɔɔrɔma. — Fɔlɔɛ 6:5, 6, TMN xaran.

Yehowah a ɲɛngi saxi won xɔn. A wama won xa sɛɛwɛ sɔtɔ. A gbe mu luxi Yehowah xa tɔɔrɛ dan anun tɔɔrɛ fama naxee xa saabui ra. Beenun a xa na raba, nɔndi yati na a bɛ a xa tin tɔɔrɛ ma waxati nde ma. Yi buki xaranse 8 yande a masenma won bɛ nɔndi naxan a ra. — Piyɛri II 2:9 ; 3:13 xaran.

5. Won nan won masoma Ala ra di ?

Yehowah bara won maxili a won xa won maso a ra sali kui. A ɲɔxɔ saxi won xɔn keren keren (Yaya I 5:14). A diɲɛ ma won ma. Won katɛ birin naxan nabafe a waxɔnfe ra a toxi, hali won to mu nɔma a birin rakamalide tɛmui birin. Hali won to na yunubitɔɛe ra won nɔma won masode Ala ra. — Zabur 103:12-14, TMN ; Yaki 4:8 xaran.

Ba Yehowah nan ɲɛngi fixi won ma, won lan won xa a rafan dangife se birin na (Maraki 12:30). Xa won tunnabɛxi a kolonfe ra, won na a waxonfe rabama nɛ, won na won ma xanunteya masenma nɛ a bɛ, won man won masoma nɛ a ra yati. — Timote I 2:4 ; Yaya I 5:3 xaran.