Kitaabui xa sɛriyɛe won malima di won xa fɛɛrɛe tongo won nakantafe ra ? — ZABUR 36:9, TMN.

1. Munfe ra won xayi na yarerati ma ?

Won daali mangɛ xaxilima nan a ra dangife won nan. Baba xanuntɔɛ nan a ra, a ɲɛngi saxi won xɔn. Safe na fari, a mu won daaxi alako won xa lu won yɛtɛ ma (Yeremi 10:23, TMN). Na nan na ki, won lan won xa Ala findi won ma yarerati ra, alo dimɛdi xayi na a xa forie ma ki naxɛ e xa findi a xa yarerati ra (Esayi 48:17, 18, TMN). Kitaabui xa sɛriyɛe won ɲɛrɛki masenma won bɛ barima ki nan a ra naxan fatanxi Ala ma. — Timote II 3:16 xaran.

Yehowah xa tonɲie nun a xa sɛriyɛe a masenma won bɛ won lan won xa won ma duniɲa ragiri a fanɲi ra ki naxɛ won ma yi waxati, a man a masenma won bɛ won hɛɛri abadan sɔtɔma ki naxɛ won ma tina xa fe ra. Ba Ala nan won daaxi, a fan won bɛ xa a findi won ma yarerati ra. — Zabur 19:7, 11, TMN ; Waxayi 4:11 xaran.

2. Nanse na Kitaabui xa sɛriyɛ ra ?

Tonɲi ba sɛriyɛ ma, tonɲi tan fe gbengbenɲi nan xun mafalama kɔnɔ sɛriyɛ tan nɔndi xɔri nan a ra naxan tide gbo (Xɛɛrae xa taruxui 15:29). Xa won wama Kitaabui xa sɛriyɛ rabatufe won ma fee kui, won lan won xa won maɲɔxun (Taalie 2:10-12, TMN). Kitaabui xa misaali n de naxɛ won bɛ a ɲɛngi, ki nan a ra naxan fatanxi Ala ma. Na sɛriyɛ nɔma won ɲɛrɛ ki masende won bɛ won ma walide, banxi nun won ma biyaasie kui. A won malima won xa fɛɛrɛe tongo won ratangafe ra. — Xɛɛrae xa taruxui 17:28 xaran.

3. Sɛriyɛ firin mundun gbengbenɲi tide na won bɛ ?

Isa sɛriyɛ firin gbengbenɲi nan xa fe fala. A singe a masenma munfe ra adamadi ɲɛngima : Ala kolonfe, a rafanfe, nun a batufe  tinxinɲi kui. Won lanma won xa won ɲɔxɔsa yi sɛriyɛ singe xɔnma won ma fee kui (Taalie 3:6, TMN). Naxee na sɛriyɛ sama e bɔɲɛ ma e findima Ala xanuntenɲie nan na, e hɛɛri yati nun kisi abadan sɔtɔma nɛ. — Matiyu 22:36-38 xaran.

Sɛriyɛ firinde a masenma won bɛ bɔɲɛsa luma ki naxɛ won nun won boree tagi (Korinti I 13:4-7). Na sɛriyɛ rabatufe a masenma a won lan won xa bira Ala xa misaali fɔxɔ ra mixie masuxu ki ma. — Matiyu 7:12 ; 22:39, 40 xaran.

4. Munfe ra Kitaabui xa sɛriyɛe tide na won bɛ ?

Kitaabui xa sɛriyɛe a masenma lanɲi nun xanunteya luma ki naxɛ denbayae kui (Kɔlɔsi 3:12-14). A denbayae rakantama a man e raxaranma yi sɛriyɛ gbɛtɛ fan ma : futi lan a xa lu abadan. — Maraki 10:7-9 xaran.

Kitaabui xa sɛriyɛe won ratangama banna fenfe nun gaaxui ma. Misaali keren naxɛ, mixie wama walikɛe nan xɔn naxee tinxinxi, e walima a fanɲi ra e man fa Ala xui suxu (Taalie 10:4, 26, TMN ; Eburu 13:18). Kitaabui won na xaranma a won xa wasa won sɔtɔse ra anun won man xa Ala rafan a dangi se birin na. — Matiyu 6:24, 25, 33 ; Timote I 6:8-10 xaran.

Kitaabui xa sɛriyɛe won ma santeya rakantama (Taalie 14:30 ; 22:24, 25, TMN). Nakui, Ala xa tonɲi naxan fatanxi sisife ra won nakantama fure ɲaaxie nun gbaloe ma (Rɔma 13:13). Yehowah tinma won xa bere siya min xa won wama, kɔnɔ a gbe mara (Zabur 104:15, TMN ; Korinti I 6:10). Ala xa sɛriyɛe tide na won bɛ barima a won na xaranma alako won xa won ɲɔxɔsa won ma fe rabaki nun won ma maɲɔxunɲi ma (Zabur 119:97-100, TMN). Nama, xa danxaniyatɔɛe Ala xa sɛriyɛe rabatuma, hɛɛri sɔtɔfe gbansan xa mu ara. Yehowah binyafe nan a ra. — Matiyu 5:14-16 xaran.