1. Ala bɔxi daaxi munfe ra ?

Yehowah bɔxi soxi adamadie nan yi. Won sabatide nan a ra. Na kui, a mu won benbae singe, Adama nun Hawa, daaxi alako e xa koore rafe e bonsɔɛe ra ; — Ala malekɛe daa na nan ma e xa lu koore (Ayuba 38:4, 7, TMN). A naxa xamɛ singe sa yire tofanɲi n de kui bɔxi ma dɛn naxan nu xili Adni (Fɔlɔɛ 2:15-17, TMN). A naxa kisi abadan fi a tan nun a bɔnsɔɛe ma yi bɔxi ma. — Zabur 37:29 ; 115:16, TMN xaran.

A fɔlɔɛ, Adni keren nan nu na ariyanna ra. Benba Adama nun n ma Hawa nu lanma e xa bɔxi rafe e bonsɔɛe ra. E nu lanma e xa duniɲa birin nɔ sɔtɔ e findi ariyanna ra (Fɔlɔɛ 1:28, TMN). Bɔxi mu fama sɔntɔde. A findima adamadie sabatide nan na abadan. — Zabur 104:5, TMN xaran.

2. Munfe ra bɔxi mu na ariyanna ra to ?

Benba Adama nun n ma Hawa mu Ala xui suxu, Yehowah naxa e keri ariyanna kui. Ariyanna naxa lɔɛ, adamadi yoo mu nɔ a yailande. Kitaabui a falaxi ki naxɛ a : “ Bɔxi birin yanfaxi Sentanɛ nan bɛlɛxɛ ”. — Ayuba 9:24, TMN. — Fɔlɔɛ 3:23, 24, TMN xaran.

Won nɔma a falade a Yehowah mu nɔxi a xa ɲanige singe rakamalide adamadie bɛ ? Ade ! Sɛnbɛ birin kaɲi nan a ra. A mu lɔɔsima na ma (Esayi 45:18, TMN). A fama adamadie xa fe yailande alo a nu wama a xɔnma ki naxɛ a fɔlɔɛ. — Zabur 37:11, 34, TMN xaran.

3. Ariyanna fama nɛ yailande di ?

Ariyanna fama nɛ yailande bɔxi ma Isa xa yamanɛ bun ma, Ala Mangɛ naxan sugandixi. Yi gere lɔxɔɛ naxan xili Aramagedon, Isa naxan na na gere yarerati ra nun malekɛe  fama nɛ Ala yaxuie sɔntɔde. Na xanbi a Sentanɛ rasoma nɛ geeli kui han ɲɛ wulu keren (1 000) bun ma. Ala batulae kisima nɛ na gbaloe ma barima Isa findima nɛ e xa yarerati ra a e ratanga. E kisi abadan sɔtɔma nɛ Ariyanna kui bɔxi ma. — Waxayi 20:1-3 ; 21:3, 4 xaran.

4. Tɔɔrɛ danma waxati mundun ?

Ala fama danɲi sade fe ɲaaxie ma waxati mundun ? Isa “ tɔnxuma ” de masen nɛ naxan a masenma won bɛ a yi duniɲa fe ɲaaxi birin raɲɔnɲi bara makɔrɛ. To fe birin bara adamadie xa duniɲa raxɔrɔxɔ e ma, na birin bara a masen a “ duniɲa raɲɔnyi fama a lide. ” — Matiyu 24:3, 7-14, 21, 22 xaran.

Na ɲɛ wulu keren (1 000) bun ma kabi koore Isa bɔxi yaamarima nɛ, a fama nɛ tɔɔrɛ birin dande (Esayi 9:6, 7 ; 11:9, TMN). A mu findima Mangɛ xa mu tun na a findima fan Prɛti Xungbe nan na, naxee Ala xanuxi a fama nɛ nee xa yunubie xafaride. Na kui, Isa saabui ra Ala fama nɛ fure, foriya nun faxɛ dande. — Esayi 33:24, TMN ; Waxayi 21:4 xaran.

5. Nde fama lude Ariyanna kui naxan fama ?

Yehowah xa Seedee xa malan banxie kui wo mixie toma nɛ naxee Ala xanuxi e man wa a waxɔnfe xɔnma.

Naxee Ala xui suxuma nee nan fama lude Ariyanna kui bɔxi ma (Yaya I 2:17). Isa a fɔxirabirɛe xɛɛ nɛ alako e xa sa mixie fen naxee e yɛtɛ magoroma, e xa e raxaran e nɔma findide Ala xanuntenɲie ra ki naxɛ. To, Yehowah mixi wuyaxie nan maxilife e xa kisi abadan sɔtɔ Ariyanna kui bɔxi ma (Sefaniya 2:3, TMN). Yehowah xa Seedee xa malan banxi dɛe kui, e mixie malima alako e xa findi mɔri fanɲie nun baba fanɲie ra, ginɛ fanɲie nun n ga fanɲie ra. Barimae nun dimɛe Ala batuma naa nɛ e kolonma naa nɛ e lan e xa e xa duniɲa ragiri ki naxɛ. — Waxayi 15:4 xaran.