Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Wo wo xa die raxaran

 XARANSE 1

Won ɲaxalinxi gundo naxan kolonde

Won ɲaxalinxi gundo naxan kolonde

Mixi n de bara gundo n de fala i bɛ ? —  * Kitaabui gundo n de xa fe falama naxan na a xati ma, na gundo xili « gundo sɛniyɛnxi ». A « sɛniyɛnxi » barima a kelixi Ala nan ma. « Gundo » nan a ra barima mixie mu a kolon. Hali malekɛe fan nu wama na gundo kolonfe. A xɔli i ma i xa a kolon gundo naxan a ra ? —

I xa maɲɔxunɲi ma malekɛe kata nɛ na gundo kolonde ?

A bara bu, Ala naxa xamɛ nun ginɛ singe daa. E nu xili, benba Adama nun n ma Hawa. A naxa yire tofanɲi fi e ma dɛn naxan nu xili Adni. Xa benba Adama nun n ma Hawa Ala xui suxu nɛ, e tan nun e bɔnsɔɛe nu nɔma bɔxi birin findide Ariyanna ra. E nu nɔma simaya xɔn kuye sɔtɔde Ariyanna kui bɔxi ma. Kɔnɔ i bara i ratu benba Adama nun n ma Hawa fe naxan raba ? —

Benba Adama nun n ma Hawa mu Ala xui suxu, na nan a niyaxi won mu na Ariyanna kui to. Kɔnɔ Ala naxɛ a, a wama bɔxi birin xa findi Ariyanna ra, anun adamadi birin xa kisi Abadan nun sɛɛwɛ sɔtɔ bɔxi ma. Ala wama na rabafe di ? A bara bu adamadi yo mu nu na kolon. Gundo nan nu a ra.

Kɔnɔ nabilaye Isa to fa bɔxi ma, a mixie matinkan nɛ na gundo ra. A nu a falama a na gundo nu na Ala xa Mangɛya xibaaru n de nan na. Isa a fala nɛ mixie bɛ e xa sali alako Ala xa Mangɛya xa fa. Na nan fama bɔxi birin findide Ariyanna ra.

I gbataxi na gundo kolonde ? — I ratu a mixi naxee Yehowah xui suxuma, nee nan fama kisi abadan sɔtɔde Ariyanna kui bɔxi ma. Kitaabui xamɛe nun ginɛe xa taruxui gbegbe falama naxee Yehowah xui suxu. A xɔli i ma i xa nee kolon ? — Won na a mato n dee nu na e yama anun won nɔma findide di alo e tan.

YI XARAN I XA KITAABUI KUI

  • Maraki 4:11

  • Piyɛri I 1:12

  • Fɔlɔɛ 1:26-28 ; 2:8, 9 ; 3:6, 23, TMN

  • Matiyu 6:9, 10

  • Zabur 37:11, 29, TMN

^ § 3 Yi taruxuie saabui ra, wo yi kɔrin xalirama pirinti toma nɛ ( — ) naxan yi kɔston fɔxɔ ra. Waxati fanɲi nan a ra wo bɛ wo xa wo xa di lu na a yɛtɛ kan xa na kɔston yaabi.