Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Wo wo xa die raxaran

 XARANSE 14

Mangɛya naxan fama bɔxi birin yaamaride

Mangɛya naxan fama bɔxi birin yaamaride

I a kolon Mangɛya mundu na ki ? — Iyo, Ala xa Mangɛya nan a ra, Mangɛya naxan man fama won ma bɔxi findide Ariyanna ra. A xɔli i ma i xa i xa kolonɲi xun masa na Mangɛya xa fe ma ? —

Mangɛ naa mangɛ ta birin kui. Na mangɛ a xa bɔxi yaamarima anun mixi naxee birin na naa. I a kolon n de na Ala xa Mangɛ ta Mangɛ ra ? — Isa nan a ra. A naa koore nɛ. A gbe mu luxi a xa findi won birin xa Mangɛ ra ! I tan bɛ, won ɲaxalinma nɛ xa Isa findi bɔxi birin Mangɛ ra ? —

I yɛtɛ toxi Ariyanna kui di ?

Won ɲaxalinma nɛ ki fanɲi ra ! Ariyanna kui bɔxi ma, mixie mu gere soma sɔnɔ. Kankan a boree rafanma nɛ. Mixi yo mu forima sɔnɔn, mixi yo man mu faxama sɔnɔn. Mixi naxee mu nɔma ɲɛrɛde to, nɔma sɔnɔn e gide e man tugan Ariyanna kui. Kankan a dɛgema nɛ han a lugan. Won darima nɛ daalise mɔɔli birin na, e findima nɛ won boree ra. Faxa mixie rakelima nɛ faxɛ ma. I xamɛ nun ginɛ naxee xa taruxuie matikanxi yi buki kui alo Rebeka, Raxabi, Dawuda nun Eliya e birin rakelima nɛ faxɛ ma !  A xɔli i ma i xa e ralan marakeli lɔxɔɛ ? —

Wakili i xa i xa kolonɲi xun masa Yehowah xa fe ma, kata i xa a xui suxu, i kisi abadan sɔtɔma nɛ ariyanna kui bɔxi ma ! I wama na nan xɔn ? —

YI XARAN I XA KITAABUI KUI

  • Esayi 2:4 ; 11:6-9 ; 25:8 ; 33:24 ; 35:5, 6, TMN

  • Yaya 5:28, 29 ; 17:3