Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Duniɲa tɔɔrɛ birin danma nɛ ?

Duniɲa tɔɔrɛ birin danma nɛ ?

Wa manɛ...

  • iyo ?

  • a de ?

  • kaa tɛmunde ?

 KITAABUI NANSE MASENXI

« Ala [...] e yaye birin bama nɛ. Faxɛ, sunnuɲi, wa xui, nun tɔɔrɛ mu luma naa sɔnɔn... » — Waxayi 21:3, 4.

NA NANSE MASEN MA WON BƐ

Won laa a ra a won ma tɔɔrɛ mu fatanxi Ala ra. — Yaki 1:13.

Bɔɲɛsa na won bɛ barima won na a kolon a Ala a ɲɛngi saxi won xɔn. — Sakari 2:8, Traduction du monde nouveau.

Yigi na won bɛ baa tɔɔrɛ danma nɛ. — Zabur 37:9-11, TMN.

 WON LAN WON XA LAA KITAABUI XA MASENƝI RA ?

Iyo, nɔndi firin xa fe ra :

  • Tɔɔrɛ nun tinxintareya raɲaaxu Ala ma. Wo maɲɔxun namiɲɔnmɛe xa waxati ma Ala xɔnɛ naxan sɔtɔ a to a to a xa ɲama nu tɔɔrɔfe ki naxɛ. Kitaabui naxɛ won bɛ « Yehowah xɔnɔ nɛ a to a to e yaxuie nu na e tɔɔrɔfe ki naxɛ. » — Kiitisae 2:18, TMN.

    Sɛnbɛma nan Ala ra, fe ɲaaxi rabae mu rafan a ma. Misaali keren na won bɛ Kitaabui kui : « Mixi naxan mixi yuge fanɲi wuli yi filima, » a mu rafan Ala ma. — Taalie 6:16, 17, TMN.

  • Ala a ɲɛngi saxi won xɔn keren keren. Ala won ma tɔɔrɛ kolon dangi fe won na. Kitaabui naxɛ « Wo xa wo xa kɔntɔfili birin so a yi ra, barima a ɲɛngi sama wo xɔn ma. » — Piyɛri I 5:7.

    A xa Mangɛya saabui ra, Yehowah fama nɛ tɔɔrɛ birin dande. (Matiyu 6:9, 10) Beenun na xa a li, a bɔɲɛsa fima mixie ma naxee ɲɛrɛma a xa sɛriyɛ ma. — Xɛɛrae xa taruxui 17:27 ; Korinti II 1:3, 4.

 WO MAƝƆXUN YI MA

Munfe ra Ala tin ma won ma tɔɔrɛ ra ?

Yi kɔston yaabi toma Kitaabui kui RƆMA 5:12 nun PIYƐRI II 3:9.