Siga a kui

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

Faxamixie man nɔma simaya sɔtɔde ?

Faxamixie man nɔma simaya sɔtɔde ?

Wa manɛ . . .

  • iyo ?

  • a de ?

  • kaa tɛmu nde ?

 KITAABUI NANSE MASENXI

« Birin fama nɛ kelide faxɛ ma. » — Xɛɛrae xa taruxui 24:15.

NA NANSE MASEN MA WON BƐ

Na nɔma boɲɛsa fide won ma xa won ma mixi nde bara faxa. — Korinti II 1:3, 4.

A won ratanga faxɛ xa gaaxui ma. — Eburu 2:15.

A yigi yati so won yi barima won nun won ma mixie naxee faxaxi, won na won boree toma nɛ Ariyanna kui bɔxi ma. — Yaya 5:28, 29.

 WON LAN WON XA LAA KITAABUI XA MASENƝI RA ?

Iyo, nɔndi saxan xa fe ra :

  • Daali-da mangɛ nan Ala ra. Kitaabui naxɛ a Yehowah nan « baloe nun ɲɛngi nun se birin fima mixi ma. » (Zabur 36:9, Traduction du monde nouveau ; Xɛɛrae xa taruxui 17:24, 25) A keren nan ɲɛngi fima a xa daalie ma, a keren nan ma nɔma mixi rakelide faxɛ ma.

  • Waxati nde ma, Ala mixi gbegbe rakeli nɛ faxɛ ma. Mixi soloma saxan nan xa misaali na Kitaabui kui Ala naxee rakeli faxɛ ma. A nde xa faxɛ bunɛ dondoroti, kɔno keren xi nani nan naba gaburi kui ! — Yaya 11:39-44.

  • Ala waxɔnfe nan man a ra a xa na raba. Faxɛ raɲaxu Yehowah ma; na luxi a bɛ alo a yaxui. (Korinti I 15:26) A xɔli a ma a xa faxɛ dan. Mixie naxee na a xa maɲɔnxunɲi a fama nee rakelide alako e man xa kisi abadan sɔtɔ bɔxi ma. — Ayuba 14:14, 15, TMN.

 WO MAƝƆXUN YI KƆSTON MA

Munfe ra won forima won man faxa ma ?

Yi kotion yaabi toma Kitaabui kui YƐNƐSI 3:17 (TMN) nun RƆMA 5:12.