Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Won hɛɛri sɔtɔma di won ma denbayae kui ?

Won hɛɛri sɔtɔma di won ma denbayae kui ?

I tan bɛ nanse a ra...

  • xanunteya ?

  • kɔbiri ?

  • xa na mu a ra fe gbɛtɛ ?

 KITAABUI NANSE MASENXI

« Sɛɛwɛ na mixie nan bɛ naxee Ala xa masenɲi ramɛma, e a rabatu. » — Luki 11:28.

NA NANSE MASEN MA WON BƐ

Kitaabui nɔma won malide won xa xanunteya yati sɔtɔ. — Efɛsɛ 5:28, 29.

Won xa binya sɔtɔ. — Efɛsɛ 5:33.

A man won natanga. — Maraki 10:6-9.

 WON LAN WON XA LAA KITAABUI XA MASENƝI RA ?

Iyo, nɔndi firin xa fe ra :

  • Ala nan na denbayae kuntigi ra. Kitaabui naxɛ « Bɔnsɔɛ birin fatanxi » Ala nan na. (Efɛsɛ 3:14, 15) Denbayae lanxi to barima Ala waxɔnfe na a ra. Na wama nanse masenfe ?

    Wo maɲɔxun, xa wo na donse ɲɔxunmɛ n de donfe, wo wama a kolonfe na ɲinxi ki naxɛ, wo lan wo xa n de maxɔrin ? Mixi naxan a ɲinxi kaa.

    Na nan na ki xa won wama hɛɛri sɔtɔfe won ma denbayae kui ; won lan won xa tunnabɛxi Ala kolonfe ma barima a tan nan na denbaya kuntigi ra. — Fɔlɔɛ 2:18-24, Traduction du monde nouveau.

  • Ala a ɲɛngi sama won xɔn. A fan denbayae bɛ e xa Yehowah xa marasi fanɲie fen Kitaabui kui. Munfe ra ? « Barima a ɲɛngi sama wo xɔn ma. » (Piyɛri I 5:6, 7) Won ma munafanɲi na Ala bɔɲɛ ma, a xa marasi man fan lɔxɔ yo lɔxɔ. — Taalie 3:5, 6, TMN ; Esayi 48:17, 18, TMN.

 WO MAƝƆXUN YI MA

Won nɔma findide baba fanɲi nun n ga fanɲi ra di won man denbayae xun ?

Yi kɔston yaabi toma Kitaabui kui EFƐSƐ 5:1, 2 nun KƆLƆSI 3:18-21.