Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Nanse na Ala xa Mangɛya ra ?

Nanse na Ala xa Mangɛya ra ?

Wo a ma nɛ...

 • Ala xa yaamari nan a ra ?

 • Mangasanɲi nan a ra naxan sabatixi koore ?

 • Xa na mu se gbɛtɛ ?

 KITAABUI NANSE MASENXI

« Ala fama nɛ a xa Mangɛya ra naxan danɲi mu na. » — Daniyɛli 2:44, Traduction du monde nouveau.

« Di xamɛ bara fi muxu ma ; Mangɛya na a tan nan yi. » — Esayi 9:6, TMN ; masenɲi yi lengba bun ma.

NA NANSE MASEN MA WON BƐ

 • Mangɛya tinxinxi nan a ra kankan nɔma naxan munafanɲi sɔtɔde. — Esayi 48:17, 18, TMN.

 • Yalanɲi nun ɲaxalinɲi luma duniɲa nɛɛnɛ naxan kui. — Waxayi 21:3, 4.

 WON LAN WON XA LA KITAABUI XA MASENƝIE RA ?

Iyo nɔndi firin xa fe ra :

 • Ala xa Mangɛya fama naxan rabade, Isa na masen nɛ. Isa a fɔxirabirɛe raxaran nɛ e xa sali alako Ala xa Mangɛya xa fa anun Ala waxɔnfe xa raba bɔxi ma (Matiyu 6:9,10). Na sali fama rakamalide ki naxɛ, Isa na masen nɛ.

  Isa to nun naa bɔxi ma a kaamɛtɔɛe dɛge nɛ a naxa furemae dandan a man naxa faxa mixie rakeli ! (Matiyu 15:29-38 ; Yaya 11:38-44). Isa to findixi Ala xa Mangɛya Mangɛ ra na a masenma won bɛ Ala xa Mangɛya fama naxan rabade tina a sabati mixie bɛ. — Waxayi 11:15.

 • Duniɲa fee bara a masen a a gbe mu luxi Ala xa Mangɛya xa fa. Isa a fala nɛ a beenun Ala xa Mangɛya xa fa lanɲi ra bɔxi ma, won ma yi duniɲa luma nɛ gere kui, kaamɛ luma nɛ naa anun bɔxi fan sɛrɛnma nɛ yire gbegbe. — Matiyu 24:3, 7.

  Na fe mɔɔlie nan yati rabafe won ma yi waxati. Won lanma won xa la a ra a a gbe mu luxi Ala xa Mangɛya xa fa na kontɔfilie birin dan.

 WO WO MAƝƆXUN YI MA

Duniɲa luma di Ala xa Mangɛya xa yaamari bun ma ?

Yi kɔstɔn yaabi toma Kitaabui kui ZABUR 37:29 (TMN) nun ESAYI 65:21-23 (TMN).