Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Wo nanse maɲɔxunxi won ma tina xa fe ra ?

Wo nanse maɲɔxunxi won ma tina xa fe ra ?

Won ma yi Duniɲa...

  • luma yi ki nɛ ?

  • a xɔrɔxɔma nɛ a dangi yi ra ?

  • kaa a fanma nɛ a dangi yi ra ?

 KITAABUI NANSE MASENXI

« Ala [...] e yaye birin bama nɛ. Faxɛ, sunnuɲi, wa xui, nun tɔɔrɛ mu luma naa sɔnɔn, barima na fe mɔli naxee nu na singe ra, nee birin bara ɲɔn. » — Waxayi 21:3, 4.

NA NANSE MASEN MA WON BƐ

Wali fanɲi naxan tide gbo. — Esayi 65:21-23, Traduction du monde nouveau.

Fure, tɔɔrɛ nun fe kobi gbɛtɛe ɲɔnma nɛ. — Esayi 25:8; 33:24, TMN.

Kisi abadan nun sɛɛwɛ luma wo xa denbayae nun wo boree tagi. — Zabur 37:11, 29, TMN.

 WON LAN WON XA LAA KITAABUI XA MASENƝI RA ?

Iyo, nɔndi firin xa fe ra :

  • Ala nan keren nɔma a xa laayidi rakamalide. Kitaabui kui Yehowah keren nan xili « Sɛnbɛ birin kanɲi », a sɛnbɛ danɲi mu na. (Waxayi 15:3) A laayidi naxan tongoxi won ma yi Duniɲa masarafe ra a nɔma a rakamalide a fanɲi ra. Kitaabui naxɛ won bɛ a « Ala tan nɔma fe birin na. » — Matiyu 19:26.

  • Ala waxɔnfe nara a xa a xa laayidi rakamali. Alo a waxɔnfe to a ra a xa faxa mixie rakeli. — Ayuba 14:14, 15, TMN.

    Kitaabui bara a masen fan a Annabi Isa furemae danda nɛ. Munfe ra a na raba ? Barima a waxɔnfe nan nu na a ra. (Maraki 1:40, 41) Isa Ala xa fe raba ki nan tongo, na ma a waxɔnfe na ra a xa won mali. — Yaya 14:9.

    Won lanma won xa laa ra a Yehowah nɔma won malide won xa ɲaxaliɲi sɔtɔ won ma tina xa fe ra. — Zabur 72:12-14; 145:16, TMN ; Piyɛri II 3:9.

 WO MAƝƆXUN YI MA

Ala fama won ma yi Duniɲa masarade di ?

Yi kɔston yaabi toma Kitaabui kui MATIYU 6:9 nun DANIYƐLI 2:44 (TMN).