Siga a kui

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

Wo nanse maɲɔxunxi Kitaabui ma ?

Wo nanse maɲɔxunxi Kitaabui ma ?

Wo tan bɛ...

  • buki na ra naxan fatanxi Adamadi xa lɔnni ma ?

  • xa na mu a ra buki naxan fe fufafu falama ?

  • kaa Ala xa masenɲi ?

 KITAABUI NANSE MASENXI

« Kitaabui sɛniyɛnxi birin fatanxi Ala nan na. » — Timote II 3:16.

NA NANSE MASEN MA WON BƐ

Kitaabui nɔma won malide won xa yaabi sɔtɔ kɔston gbegbe ma. — Taalie 2:1-5, Traduction du monde nouveau.

Won Kitaabui findi won ma yarerati ra lɔxɔ yo lɔxɔ. — Zabur 119:105, TMN.

Won xa yigi yati sɔtɔ won ma tina xa fe. — Rɔma 15:4.

 WON LAN WON XA LAA KITAABUI XA MASENƝI RA ?

Iyo, nɔndi saxan xa fe ra :

  • Lanɲi fanɲi. Ala mixi tongo naani nan mayegeti e xa Kitaabui sɛbɛ ɲɛ wulu keren kɛmɛ senni bun ma. Na mixi tongo naanie yama, a n dee mu e boree kolon. Kɔnɔ na buki masenɲi keren nan masenma, naxan lanxi a fanɲi ra !

  • Masenɲi tinxinxi. To taruxui sɛbɛmae mu e yuge kobi nun e xa ɲama gbe sɛbɛma e xa bukie kui. Kɔnɔ naxee Kitaabui sɛbɛxi, nee tan e yuge kobi sɛbɛ nɛ a nun e xa ɲama gbe. — Mangɛe xa taruxui II 36:15, 16 ; Zabur 51:1-4, TMN.

  • Masenɲi naxan rakamalima. Kabi ɲɛ kɛmɛ solofere, Kitaabui a fala nɛ a Annabi Isa barima Bɛtɛlɛɛmu bɔxi nan kui; taa lanma naxan nu na Yudaya bɔxi ma. Annabi Isa bari na bɔxi yati nan kui ! — Mika 5:2, TMN.

    Namiɲɔmɛe xa masenɲi gbegbe naxan Kitaabui kui rakamali nɛ yati. Na birin bara a masen a won lan won xa laa Kitaabui ra. — Piyɛri II 1:21.

 WO MAƝƆXUN YI MA

Ala xa masenɲi nɔma won ma Duniɲa masarade di ?

Yi kɔston yaabi toma Kitaabui kui ESAYI 48:17, 18 (TMN) nun TIMOTE II 3:16, 17.