Siga a kui

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

 KƆSTƆN 14

Wo nɔma wo sɔtɔse masuxude di ?

Wo nɔma wo sɔtɔse masuxude di ?

« Naxan na bira a waxɔnfe fɔxɔ ra, na kaɲi luma nɛ setareɲa kui ; beere nun ture rafan naxan ma, na kaɲi mu bannama »

(Taalie 21:17, TMN).

« Donitongoe findima koɲi nan na mixi bɛ naxan a donixi »

(Taalie 22:7, TMN).

« Xa mixi nde sa wa koore banxi xungbe tife wo ya ma, fo a xa dɔxɔ nɛ sinden, a a mato kɔbiri xasabi naxan nɔma na banxi tide, alako a xa a kolon xa a xa fɛɛrɛ nɔma na wali raɲɔnde. Xa na mu a ra, a kanyi na banxi kɔɔrin a mu fa nɔ a raɲɔnde, mixie nu na to, e a mayelema nɛ, e a fala : “ Yi xɛmɛ bara banxi ti fɔlɔ, kɔnɔ a mu nɔxi a raɲɔnde ” »

(Luki 14:28-30).

« Ɲama to luga, Isa naxa a fala a fɔxirabirɛe bɛ : “ Wo donse dɔnxɔɛ xuntunyie malan, alako sese naxa makana ” »

(Yaya 6:12).