« I tan naxan sali ramɛma, mixi mɔɔli birin fama nɛ i fɛ ma »

(Zabur 65:2, TMN).

« La Yehowah ra i bɔɲɛ birin na, i naxa la i xaxili ra. I xun ti a ra i xa fe birin kui, a i xa kira birin matinxinma nɛ i bɛ »

(Taalie 3:5, 6, TMN).

« Abadan kisi findixi yi nan na : E xa i kolon, i tan keren naxan findixi Ala yɛtɛ ra, e man xa i xa Mixi Sugandixi Isa kolon i xa xɛɛra ra »

(Yaya 17:3).

« E xa Ala fen, e xa kata a kolonde, hali a to mu makuya won na »

(Xɛɛrae xa taruxui 17:27).

« N Ala maxandima nɛ wo bɛ alako wo xa xanunteya xun xa masa fe kolonyi nun fahaamui tilinxi ra »

(Filipi 1:9).

 « Xa fahaamui mu na mixi nde yi ra wo ya ma, a kanyi xa Ala maxandi. A a sɔtɔma nɛ, barima Ala mixi birin kima a yiriwaxi ra a xa fonisireya ma »

(Yaki 1:5).

« Wo wo maso Ala ra, a fan a masoma nɛ wo ra. Yunubitɔɛe, wo wo yɛtɛ rasɛniyɛn. Filankafuie, wo wo bɔɲɛ rafiixɛ »

(Yaki 4:8).

« Ala xanufe a niyama won xa a xa yaamarie fan nabatu. Na mu findima kote xɔrɔxɔɛ ra »

(Yaya I 5:3).