Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Maseɲi n de fatanfe Kitaabui xa fe ma

 KƆSTƆN 11

Mixi nu faxa, nanse a masɔtɔma ?

Mixi nu faxa, nanse a masɔtɔma ?

« A xaxili minima nɛ, a tan gbilen findi ra bɛndɛ ra, a xa maɲɔxuɲi birin danma na lɔxɔɛ nɛ »

(Zabur 146:4, TMN).

« Kisi mixie a kolon a e fama nɛ faxade ; kɔnɔ faxamixie tan mu sese kolon [...]. I nu wali yo naxan sɔtɔ, a raba i sɛnbɛ birin na, barima wali, fe ya radɔxɔfe, fe koloɲa nun lɔnni mu na Gaburi kui, i sama dɛnnaxɛ »

(Lɔnnila 9:5, 10, TMN).

« Isa to Lasaru xife fala, a nu a faxafe nan ma, kɔnɔ a fɔxirabirɛe tan ɲɔxɔ a ma, a a nu malabui xi xɔli nan ma. Na kui, Isa naxa wɔyɛn e bɛ a fiixɛ ra : “ Lasaru bara laaxira [« faxa », TMN] ” »

(Yaya 11:11, 13, 14).