Siga a kui

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

 KƆSTƆN 10

Kitaabui nanse laayidixi won ma tina xa fe ra ?

Kitaabui nanse laayidixi won ma tina xa fe ra ?

« Bɔxi fama lude tinxin mixie nan yi. E sabatima nɛ a fari abadan »

(Zabur 37:29, TMN).

« Bɔxi tan na a kɛɲa nan ma abadan »

(Lɔnnila 1:4, TMN).

« A faxɛ danma nɛ abadan. Iyo, Marigi Yehowah Sɛnbɛ Birin Kaɲi yaye bama nɛ yatagi birin ma »

(Esayi 25:8, TMN).

« Na waxati, dɔnxuie ya rabima nɛ, tulixɔrie fe mɛma nɛ. Na waxati, namatɛ tunga tungama nɛ alo xeli ; boboe wɔyɛnma nɛ sɛɛwɛ kui, ye minima nɛ sɛnbɛ ra gbengbereɲi ma »

(Esayi 35:5, 6, TMN).

« A e yaye birin bama nɛ. Faxɛ, sunnunyi, wa xui, nun tɔɔrɛ mu luma naa sɔnɔn, barima na fe mɔɔli naxee nu na singe ra, nee birin bara ɲɔn »

(Waxayi 21:4).

 « E banxie tima nɛ e lu naa kui ; e man sansie sinma nɛ e fa a bogi don. E mu banxi tima alako mixi gbɛtɛ xa so a kui, e mu sansi sinma alako mixi gbɛtɛ xa a bogi don. Barima, n ma ɲama xa simaya luma nɛ alo wuri bili ; n mixi naxee sugandixi, e e xa wali tɔnɛ donma nɛ a faɲi ra »

(Esayi 65:21, 22, TMN).