Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Maseɲi n de fatanfe Kitaabui xa fe ma

 KƆSTƆN 9

Munfe ra adamadie tɔɔrɔma ?

Munfe ra adamadie tɔɔrɔma ?

« Gilaa xulunxi xa mu tun singe soma, sɛnbɛma xa mu tun gere nɔ sɔtɔma, fe koloɲi xa mu tun donse sɔtɔma, xaxilima xa mu tun bannama, xaran mixi xa mu tun marafaɲiya sɔtɔma barima waxati nun mixi ɲɔxɔ mu fe naxee ma birin masɔtɔma »

(Lɔnnila 9:11, TMN).

« Yunubi naxa so duniɲa mixi keren saabui ra. Faxɛ fan naxa so duniɲa yunubi xa fe ra, a din mixi birin na barima adamadie birin bara yunubi raba »

(Rɔma 5:12).

« Ala xa Di fa nɛ alako a xa Ibulisa xa wali kana »

(Yaya I 3:8).

« Duniɲa mixi dɔnxɔɛ birin na Sentanɛ sago nan bun ma »

(Yaya I 5:19).