Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Wo xa denbaya nɔma ɲaxalinɲi sɔtɔde

 SƐTI 3

Won nɔma kɔntɔfilie yailande di

Won nɔma kɔntɔfilie yailande di

« A gbengbenɲi wo xa wo bore xanu a fanɲi ra barima xanunteya yunubi gbegbe nan makotoma. » (Piyɛri I 4:8).

Ba i tan nun i xa ginɛ xa na mu i xa xamɛ wo baxi wo xa duniɲa fɔlɔde, kɔntɔfili gbegbe wo masɔtɔma nɛ. Wo maɲɔxun ki, wo xa xanunteya nun wo xa duniɲa to ki keren to mu a ra, na nɔma a niyade kɔntɔfili n dee xa wo masɔtɔ. Na kɔntɔfilie nɔma kelide yire gbɛtɛ, xa na mu wo ɲɔxɔ mu fe naxan ma.

Tɛmunde wo nɔma a maɲɔxunde a na fee mu nɔma wo masɔtɔde, kɔnɔ Kitaabui wo rasima alako wo xa nɔ na kɔntɔfilie raxande (Matiyu 5:23, 24). Wo nɔma wo xa kɔntɔfilie raxande xa wo Kitaabui xa sɛriyɛe rabatu.

 1 WO FIRIN XA WO XA KƆNTƆFILIE YAILAN

KITAABUI NAXAN MASENXI : « Wɔyɛnfe waxati naa ». (Lɔnnila 3:1, 7, TMN.) I lanma i xa waxati gbegbe tongo alako i xa na kɔntɔfili fe fala i bore bɛ. I lanma i xa i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ lu na a xa a kolon i naxan maɲɔxunxi fatanfe na kɔntɔfili ra. Waxati birin i lan i xa « nɔndi » fala i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ bɛ (Efɛsɛ 4:25). I bɔɲɛ nu te, i mu lan i xa gere so. Yaabi naxan fan nɔma a niyade wɔyɛnɲi naxee nu nɔma findide gere ra mu findi a ra sɔnɔ (Taalie 15:4 ; 26:20, TMN).

Hali i mu tinxi fe n de ra, wo lanma wo xa lan, i naxa nɛɛmu i xa xanunteya nun i xa binyɛ masende i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ bɛ (Kɔlɔsi 4:6). Kata i xa na kɔntɔfilie yailan mafuren, wo naxa wɔyɛnɲi dan wo bore tagi. (Efɛsɛ 4:26).

WO NƆMA NAXAN NABADE :

  • Waxati fanɲi n de fen alako i xa wɔyɛn i bore bɛ

  • Xa i tan nan lan i xa a xui ramɛ, i naxa a xa wɔyɛnɲi bolon a dɛ, a mɛmɛ a nu gɛ na lɛri i fan nɔma wɔyɛnde sɔnɔ

 2 I TULI MATI ANUN I MAN XA A FAXAAMU

KITAABUI NAXAN MASENXI : « Wo xa wo bore xanu ngaxakerenɲa xanunteya nan na. Wo xa wo bore binya dangife wo yɛtɛ ra » (Rɔma 12:10). I tuli mati ki tide gbo. Kata a xa maɲɔxunɲi faxaamude « kinikini [a] ma, [i] man xa [i] yɛtɛ magoro [a] bɛ ». (Piyɛri I 3:8 ; Yaki 1:19.) I naxa a niya alo i tuli matixi a ra. Waxati n de nu a li xa i nɔma i xa wali lu na, i xa tɛmui fi i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ ma, xa na mu a ra a maxɔrin xa wo nɔma na falade waxati gbɛtɛ. Kitaabui naxɛ a alako « i bɔɲɛ naxa te mafuren », i lanma i xa i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ findi i waliboore ra, i naxa a findi i yaxui ra (Lɔnnila 7:9, TMN).

WO NƆMA NAXAN NABADE :

  • Hali i naxan ramɛfe to mu i kɛnɛnxi, i tuli mati, i xaxili rabi a fanɲi ra

  • Masenɲi naxee naa wɔyɛnɲie xanbi ra, na ramɛ. I xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ wɔyɛn ki nun a xa wɔyɛnɲie kɔrɔsi

3 WO WO TUNNABƐXI

KITAABUI NAXAN MASENXI : « Wali xɔrɔxɔɛ birin munafanɲi naa, kɔnɔ wɔyɛnɲi fufafu tide mu na » (Taalie 14:23, TMN). I mu lan i xa la i yɛtɛ kan xa maɲɔxunɲi ra. I nu naxan fala i lan i xa lu na xanbi. Wali gbegbe nan a ra, kɔnɔ i lanma i xa na nan naba (Taalie 10:4, TMN). Xa wo firin nan walima, « [wo] sare fanɲi sɔtɔma [nɛ wo] xa wali xɔrɔxɔɛe ma ». (Lɔnnila 4:9, TMN.)

WO NƆMA NAXAN NABADE :

  • Wo a mato kankan nɔma naxan nabade alako wo xa nɔ wo xa kɔntɔfilie yailande

  • Waxati n de bun ma i nɔma a matode xa i xa wali fanɲie xun bara masa