« Wo lan nɛ [...] wo bɔɲɛ xa fan, wo xa wo yɛtɛ magoro, wo bɔɲɛ xa bɛxi, wo xa diɲɛ. » (Kɔlɔsi 3:12).

Futi denbaya nɛɛnɛ nan daa ma. Hali i to i barimae xanuma anun i man to e binyama, i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ nan tide naa i bɛ sɔnɔ duniɲa ma. Na nɔma xɔrɔxɔde i barimae n dee bɛ e xa tin na ra. Kɔnɔ sɛriyɛ naxee naa Kitaabui kui nɔma i malide alako lanɲi xa nɔ lude i nu i barimae tagi anun i xa nɔ lanɲi sade i xa denbaya nɛɛnɛ kui.

 1 LANƝI LUFE WO NUN WO XA FORIE TAGI MAKANTA

KITAABUI NAXAN MASENXI : « I n ga nun i baba binya ». (Efɛsɛ 6:2.) Hali i nu fori a lanma i xa i barimae binya lɛɛri birin. I a kolon a i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ fan, alo di xamɛ xa na mu di ginɛ, a lanma a xa a barimae masuxu a fanɲi ra. « Xanunteya mu tɔɔnɛ ɲaaxi tima », i naxa a maɲɔxun a i xa futi kanama nɛ xa i nun i xa forie nan a ra (Korinti I 13:4, TMN ; Galati 5:26).

WO NƆMA NAXAN NABADE :

  • Ba wɔyɛnɲie falafe mafuren alo « i xa mixie n magoroma lɛɛri birin » xa na mu « n naxee birin rabama nee mu rafan i n ga ma »

  • Kata i xa fee raba alo i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ wama a xɔn ma ki naxɛ

 2 I MABALAN XA NA TIDE NA

KITAABUI NAXAN MASENXI : « Xamɛ kelima a baba nun a n ga xun ma, a a xa ginɛ xa futi xiri, e firin findi keren na » (Fɔlɔɛ 2:24, TMN). Xa i i xa futi xiri, i barimae nɔma a maɲɔxunde a wo na e xa yaamari nan bun ma sinde, a xɔli luma nɛ e ma e xa wo xa denbaya yaamari naxan mu daxa.

E mu lan e xa fe naxan fala wo xa futi kui wo tan nan lan wo xa lan na ma, wo a fala e bɛ xanunteya kui. Wo a birin yaba e bɛ xurutareya mu naxan kui (Taalie 15:1, TMN). Yɛtɛ magoroya, bɔɲɛ bɛxiya, nun diɲɛ wo malima nɛ wo xa lanɲi lu wo nun wo barimae tagi anun wo tunnabɛxi « wo ti wo bore san na xanunteya kui ». (Efɛsɛ 4:2.)

WO NƆMA NAXAN NABADE :

  • Xa i kɔntɔfilixi i barimae xa fe ra e to wo xa fe falama, i nun i xa xamɛ xa na mu i xa ginɛ xa wɔyɛn na fee nu maxinbeli

  • Wo lan a ma wo nɔma na kɔntɔfili mɔɔlie suxude ki naxɛ