Siga a kui

Siga masenɲie radunkexi tode

Siga a suratunyi radunkexi

Yehowah xa Seedee

Soso xui

Wo xa denbaya nɔma ɲaxalinɲi sɔtɔde

Ɲaxalinɲi nɔma lude wo xa denbaya nun wo xa futi kui xa wo Kitaabui xa sɛriyɛe rabatu.

Buki fɔlɔɛ

Ɲaxaliɲi luma futi nun denbaya naxan kui, wo nɔma na sɔtɔde xa wo Kitaabui xa sɛriyɛe rabatu naxee na yi buki lanma kui.

SƐTI 1

Wo wo ya ti Ala ra alako ɲaxalinɲi xa lu wo xa futi kui

Wo kɔstɔn firin yusi naxee nɔma wo malide wo xa wo xa futi rafisa.

SƐTI 2

Wo tinxin wo bore bɛ

Tinxinɲi na lu futi kui na nɔma wo yɛtɛ rakantade yɛnɛ ma ?

SƐTI 3

Won nɔma kɔntɔfilie yailande di

Maɲɔxunɲi saabui ra won nɔma tagirasa rabade di ɲaxalinɲi nun sɛnbɛ naa futi naxan kui anun futi naxan sɛnbɛ mu gbo a man fa makinikini.

SƐTI 4

Won na won ma kɔbiri yusima di

Lanlanteya nun tinxinɲi wali mundu rabama futi kui ?

SƐTI 5

Wo nɔma lanɲi sade di wo nun wo xa forie tagi

Wo nɔma wo barimae binyade, nan mu wo xa futi kana

SƐTI 6

Diyɔrɛe nɔma wo xa futi masarade di

Di sɔtɔfe nɔma wo xa xanunteya xun masade ?

SƐTI 7

Wo nɔma wo xa die xurude di

Dimɛe xurufe xa mu tun na sɛriyɛe safe ra anun e bɔnbɔfe.

SECTION 8

Xa gbaloe wo masɔtɔ

Wo xayi naa maliya naxan ma wo a sɔtɔ.

SƐTI 9

Wo Yehowah batu wo xa denbaya kui

Wo nu Yehowah batuma wo xa denbaya kui, na nɔma munafanɲi mundu fide wo ma ?