Siga a kui

Yehowah xa Seedee

Xui sugandi Soso xui

Xaranse naxee a xati ma

Muxu xa luti mato, wo “ Taa Yitexi Kantaxi ” nun “ Wo Xunun ! ” nimɔru dɔnxɔɛe anun bukie nun kɔston naxee a xati ma yi be bun xaran xa na mu ara wo e tongo. Wo muxu xa bukie nun muxu xa sɛbɛlie xaranxie xui ramɛ xui gbegbe kui, a sare mu fima. Wo muxu xa filimue mato xa na mu wo e tongo xui gbegbe kui, hali fe mɛtaree fan xa xui kui.

Wo wo xa xui sugandi xuie sugandide, wo yi yire A fen dɛnxɛn alako wo xa kɛɛdie xa na mu bukie kɛɲae to wo xa xui kui.

 

MASENFE
Dɛidɔxɛ
Xilie yama

Kitaabui xaranɲi rabama di ?

Nanse dangima Yehowah xa Seedee xa malan banxie kui ?

Kira naxan mixi xaninma abadan kisi ma : wo bara a to ?

See ndee baxi masarade muxu xa numerique bukie kui nee mu nɔma sɔtɔde sinden kɛɛdi daaxi.