Dina Alkitab, basa Yunani nu ditarjamahkeun ”garéja” ngamaksudkeun kumpulan jalma nu keur ibadah, lain gedongna.

Perhatikeun conto ieu: Dina Epesus 5:24, 25, Alkitab nyebutkeun yén ”gareja tunduk ka Kristus” sarta ”Kristus mikaasih ka gareja nepi ka ngurbankeun nyawa-Na pikeun gareja”. Jelas, ayat ieu lain ngamaksudkeun gedong, tapi kumpulan jalma nu tunduk ka Kristus jeung dipikanyaah ku anjeunna.

Jadi, tempat ibadah urang téh lain disebut garéja, tapi ”Balé Karajaan”.

Ku naon disebut ”Balé Karajaan Saksi-Saksi Yéhuwa”?

Ngaran ieu cocog lantaran:

  • Tempatna mangrupa balé, atawa tempat pikeun ngumpulna jalma-jalma.

  • Urang ngumpul pikeun ibadah ka Yéhuwa, Allah nu dicatet dina Alkitab, sarta pikeun méré kasaksian ngeunaan Mantenna.—Jabur 83:18, Terjemahan Dunia Baru (NW); Yesaya 43:12, NW.

  • Urang gé ngumpul pikeun diajar ngeunaan Karajaan Allah, nu sering disebutkeun ku Yésus.—Mateus 6:9, 10; 24:14; Lukas 4:43.

Sadérék diondang pikeun datang ka Balé Karajaan nu pangdeukeutna pikeun ningali sorangan kumaha Saksi-Saksi Yéhuwa ngayakeun ibadah.

FOOTNOTE