Pindah kana eusi

Ku Naon Saksi-Saksi Yéhuwa Teu Ngagunakeun Salib dina Ibadah?

 Loba jalma nganggap salib téh lambang Kakristenan. Sanajan Saksi-Saksi Yéhuwa urang Kristen, urang teu ngagunakeun salib dina ibadah. Ku naon?

 Salah sahiji alesanana nyaéta Alkitab teu nyebutkeun yén Yésus maot dina salib, tapi dina tihang kai. Alkitab ogé mépélingan urang Kristen kalawan tegas, ”Omat ulah nyarembah ka brahala.” Ieu hartina teu meunang ngagunakeun salib dina ibadah.—1 Korinta 10:14; 1 Yohanes 5:21.

 Yésus ngajéntrékeun, ”Ku jalan silih pikanyaah jeung babaturan, bakal katara ka sarerea yen maraneh teh murid-murid Kami.” (Yohanes 13:34, 35) Ku kituna, Yésus nunjukkeun yén nu bakal jadi ciri muridna nu sajati téh kaasih nu teu mentingkeun diri, lainna salib, patung, atawa gambar naon waé.