Ringkesan buku Daniel, nubuat ngeunaan ngadeg jeung ancurna kawasa-kawasa dunya ti jaman Babul nepi ka ahir jaman, sarta tungtungna nyaéta Karajaan Allah maréntah.