Ringkesan eusi buku Ayub nyaritakeun ngeunaan Sétan nu nangtang hak Allah pikeun maréntah.