Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Vidéo Panganteur Buku-Buku Kitab Suci

Katerangan singget ngeunaan unggal buku Kitab Suci.

Panganteur Buku Esra

Yéhuwa tos nyumponan jangji-Na pikeun ngabébaskeun umat-Na ti pangbuangan jeung mulihkeun ibadah sajati di Yérusalém.

Panganteur Buku Nehemia

Buku Nehemia nyakup palajaran penting keur jalma-jalma nu ngawula Yéhuwa.

Panganteur Buku Ester

Kajadian-kajadian tegang di jaman Éster ngayakinkeun urang ayeuna lamun Allah Yéhuwa mampuh nyalametkeun umat-Na ti bahaya.

Panganteur Buku Ayub

Jalma nu ngawula Yéhuwa bakal diuji. Pangalaman Ayub ngayakinkeun urang lamun urang bisa tetep satia jeung ngadukung hak Allah pikeun maréntah.

Panganteur Buku Jabur

Buku Jabur eusina ngabéla wewenang Yéhuwa pikeun maréntah, nulungan nu nyaah ka Mantenna, jeung ngajelaskeun bumi bakal jadi pirdaus liwat Karajaana-Na.

Panganteur Buku Siloka

Téangan bingbingan Allah pikeun kahirupan sapopoé, ti masalah dagang nepi ka masalah kulawarga.

Panganteur Buku Pandita

Buku Pandita ngajelaskeun hal-hal nu paling penting dina kahirupan sarta ngabandingkeun hal-hal éta jeung hikmat ti dunya ieu

Panganteur Buku Kidung Agung

Cinta sajati mojang Sulam ka hiji pangangon diibaratkeun ”lir muntabna seuneu” Yah. Ku naon?

Panganteur Buku Yesaya

Nubuat di buku Yesaya pasti kajadian. Urang bisa yakin Yéhuwa téh pasti minuhan jangji-Na jeung bakal nyalametkeun urang.

Panganteur Buku Yermia

Sanajan hésé, Yérmia satia ngajalankeun tugasna sabagé nabi. Pikirkeun tuladan manéhna keur urang Kristen ayeuna.

Panganteur Buku Tangis Yermia

Buku Tangis Yermia ditulis ku nabi Yérmia. Buku ieu nyaritakeun duka lara ngeunaan Yérusalém ancur jeung nunjukkeun Allah masihan welas asih ka nu tarobat.

Panganteur Buku Yeheskel

Yéhéskél rendah haté sarta wani ngajalankeun sagala tugas ti Allah, teu sual sakumaha héséna. Tuladan Yéhéskél alus pisan keur urang.

Panganteur Buku Daniel

Daniél jeung batur-baturna satia ka Yéhuwa teu sual kaayaanana. Di ahir jaman, urang meunang palajaran ti tuladan maranéhna sarta nubuat nu kalaksana.

Panganteur Buku Hosea

Nubuat Hoséa téh ngajar urang ngeunaan welas asih Yéhuwa ka jalma-jalma nu tarobat sarta ibadah saperti kumaha nu ditarima ku Mantenna.

Panganteur Buku Yoel

Nabi Yoél ngaramalkeun ngeunaan ”poena PANGERAN” sarta ngajelaskeun carana supaya urang salamet. Sakeudeung deui, ramalanana téréh laksana.

Panganteur Buku Amos

Yéhuwa ngagunakeun lalaki nu rendah haté ieu pikeun ngalakukeun tugas penting. Urang diajar naon tina tuladan Amos?

Panganteur Buku Obaja

Ieu téh buku pangpondokna dina Kitab-Kitab Ibrani. Buku ieu ngamuat harepan jeung jangji yén Karajaan Yéhuwa bakal dijungjung.

Panganteur Buku Yunus

Nabi Yunus daék narima koréksi, ngajalankeun tugasna, jeung diajar ngeunaan kanyaah jeung pangampura Allah. Pangalamanana bakal ngageuing Sadérék.

Panganteur Buku Mika

Nubuat nu diilhamkeun ku Allah ieu bisa nyieun urang leuwih yakin yén Yéhuwa ménta urang ngalakukeun hal nu asup akal jeung mangpaat wungkul.

Panganteur Buku Nahum

Nubuat-Na ngayakinkeun urang yén Yéhuwa ngalaksanakeun kekecapana-Na jeung ngalilipur kabéh jalma nu néangan katengtreman sarta kasalametan dina Karajaana-Na.

Panganteur Buku Habakuk

Urang bisa yakin yén Yéhuwa apal waktuna jeung cara nu panghadéna pikeun nyalametkeun umat-Na.

Panganteur Buku Sepanya

Ku naon urang sakuduna teu mikir yén poéna Yéhuwa téh moal datang?

Panganteur Buku Hagai

Nubuat Hagai nandeskeun pentingna ngutamakeun ibadah ka Allah ti batan kapentingan sorangan.

Panganteur Buku Jakaria

Sababaraha titingalian jeung nubuat bisa nguatkeun umat Allah di jaman baheula. Hal ieu ogé ngayakinkeun urang yén Yéhuwa ngadukung umat-Na jaman kiwari.

Panganteur Buku Malaki

Eusi buku Malaki nyaéta nubuat nu ngajungjung prinsip, welas asih, jeung kanyaah Yéhuwa nu moal barobah. Aya loba palajaran penting ngeunaan kaayaan dina jaman kiwari.

Panganteur Buku Mateus

Tongton vidéo ngeunaan buku kahiji ti opat Injil nu aya dina Kitab Suci.

Panganteur Buku Markus

Buku nu pangpondokna di antara buku-buku Injil. Buku ieu nunjukkeun naon nu bakal dilakukeun ku Yésus waktu jadi Raja Karajaan Allah.

Panganteur Buku Lukas

Naon nu ngalantarankeun Injil Lukas téh unik?

Panganteur Buku Yohanes

Yohanes nyaritakeun ngeunaan kanyaah Yésus keur manusa, tuladanna nu rendah haté, sarta jati dirina sabagé Mésias atawa Raja dina Karajaan Allah.

Panganteur Buku Padamelan Rasul-Rasul

Urang Kristen di abad kahiji upaya pikeun ngajadikeun sagala jalma sabagé murid. Ku maca buku Rasul, Sadérék bakal leuwih réla jeung sumanget pikeun dines.

Panganteur Buku Rum

Bingbingan ti Yéhuwa nu teu beurat sabeulah sarta pentingna boga iman ka Yésus Kristus.

Panganteur Surat 1 Korinta

Dina suratna, Paulus méré naséhat sangkan urang Kristen ngahiji, boga ahlak nu bener, jeung iman kana pihudangeunana nu maot.