TINGALI

(Ibrani 10:24, 25)

 1. 1. Urang hirup di dunya anu sasab,

  Teu apal papakon Allah.

  Urang moal bisa kuat sorangan

  Mun teu dibingbing ku Allah.

  Masamoan nguatkeun iman urang,

  Mengkuhkeun harepan urang.

  Urang kajurung nyieun kahadéan

  Tur mupuk kasatiaan.

  Kumpulan ibadah paréntah Allah

  Nu kudu urang pilampah.

  Urang diajar jalan saéstuna

  Tur beuki nyaah Firman-Na.

 2. 2. Huwa terang naon nu panghadéna,

  Pék regepkeun piwuruk-Na.

  Sadiakeun waktu keur masamoan,

  Bukti ngandel ka Firman-Na.

  Kokolot sidang méré pangajaran

  Sangkan nyata iman urang.

  Dulur saiman méré kakuatan,

  Urang yakin teu sorangan.

  Bari miharep mangsa anu éndah,

  Kumpul jeung dulur saiman.

  Di pasamoan, urang bakal paham

  Hikmat kabijaksanaan.