’Runtuhkeun tiap-tiap sipat sombong [”cara pikir”, ”Terjemahan Dunia Baru” (”NW”)] anu ngadingding ngahalangan kanyaho ka Allah.’​—2 KOR. 10:5.

KAWIH 124 Terus Satia

NU DIBAHAS *

1. Pépéling naon nu ditepikeun ka urang Kristen nu diistrénan?

”ULAH,” Rasul Paulus mépélingan. Ulah naon? ”Ulah miluan adat kabiasaan ieu dunya.” (Rum 12:2) Paulus nepikeun kekecapan ieu ka urang Kristen dina abad kahiji. Ku naon manéhna nepikeun naséhat tegas ieu ka urang Kristen nu geus ngabaktikeun diri ka Allah jeung diistrénan ku roh suci?​—Rum 1:7.

2-3. Naon upaya Sétan pikeun nyasabkeun urang ti Yéhuwa, tapi kumaha urang bisa nyingkirkeun hal-hal nu napel pageuh dina pikiran urang?

2 Paulus mépélingan urang Kristen lantaran aya nu katingalina geus kapangaruhan ku cara pikir jeung palsapah nu salah ti dunya Sétan. (Epe. 4:17-19) Urang ogé bisa kapangaruhan. Sétan, allah dunya ieu, keur bébéakan nyimpangkeun urang ti Yéhuwa ku rupa-rupa taktik. Salah sahijina, Sétan ngagunakeun kacondongan urang pikeun dianggap penting atawa kasohor. Manéhna bisa jadi ngagunakeun pangalaman, kabudayaan, atawa pendidikan urang pikeun mangaruhan urang sangkan boga cara pikir siga manéhna.

3 Naha urang bisa miceun hal-hal nu geus napel pageuh dina pikiran urang? (2 Kor. 10:4) Ceuk Paulus, urang bisa ”ngaruntuhkeun tiap-tiap sipat sombong [”cara pikir”, NW] anu ngadingding ngahalangan kanyaho ka Allah, sarta nalukkeun saniskara pipikiran sangkan aranut ka  Kristus”. (2 Kor. 10:5) Ku bantuan Yéhuwa, urang bisa nyingkirkeun cara pikir nu salah. Siga ubar nu bisa nyingkirkeun pangaruh racun, Firman Allah bisa nyingkirkeun pangaruh goréng ti dunya Sétan.

NGAROBAH CARA PIKIR

4. Parobahan naon waé nu kudu dilakukeun ku urang waktu mimiti narima bebeneran?

4 Inget-inget deui parobahan nu dilakukeun ku Sadérék basa mimiti narima bebeneran tina Firman Allah jeung mutuskeun pikeun ngawula Yéhuwa. Lolobana ti urang kudu miceun sababaraha kabiasaan nu salah. (1 Kor. 6:9-11) Urang tangtu ngahargaan pisan lantaran Yéhuwa tos ngabantu urang miceun kalakuan nu salah éta!

5. Numutkeun Rum 12:2, dua hal naon nu kudu dilakukeun ku urang?

5 Tapi, ulah ngarasa teu kudu nyieun parobahan deui. Sanajan urang geus teu ngalakukeun dosa sérius saperti saacan urang dibaptis, urang kudu terus nyingkahan sagala hal nu bisa ngagoda urang balik deui ka kabiasaan baheula. Kumaha carana? Paulus ngajelaskeun, ”Ulah miluan adat kabiasaan ieu dunya. Batin teh sina dianyarkeun ku Mantenna, supaya pikiran aranjeun barobah anyar sama sakali.” (Rum 12:2) Jadi, aya dua hal nu kudu dilakukeun. Kahiji, ”ulah miluan”, atawa ulah dibentuk ku dunya ieu. Kadua, cara pikir urang kudu ”barobah anyar sama sakali”.

6. Naon palajaran penting tina kekecapan Yésus di Mateus 12:43-45?

6 Parobahan nu disebutkeun ku Paulus téh teu ngan saukur parobahan nu katempo. Éta ngalibetkeun sagala hal dina kahirupan urang. (Tingali kotak ” Barobah atawa Nyamur?”) Urang kudu  ngarobah cara pikir urang, nyaéta watek, parasaan, jeung kahayang urang. Jadi, urang kudu ngalenyepan, ’Naha parobahan abdi salaku urang Kristen téh ngan di luarna wungkul, atawa dina haté jeung pikiran ogé?’ Di Mateus 12:43-45, Yésus ngajéntrékeun naon nu kudu dilakukeun. (Baca.) Jadi, palajaran pentingna: Teu cukup ngan saukur miceun pikiran nu salah, urang gé kudu ngeusian pikiran urang ku hal-hal nu nyenangkeun Allah.

NGANYARKEUN ”HATE JEUNG PIKIRAN”

7. Kumaha urang bisa ngarobah nu aya di jero diri urang?

7 Naha urang bisa ngarobah nu aya di jero diri urang atawa cara pikir urang? Firman Allah méré jawabanana, ”Ganti kabeh ku hate jeung pikiran anu anyar. Kudu jaradi manusa anyar anu diciptakeunana nurut tuladan Allah, hirup kudu bener, lempeng, suci.” (Epe. 4:23, 24) Urang bisa ngarobah nu aya di jero diri urang, tapi éta teu gampang. Teu cukup ngan saukur ngalawan kahayang nu salah atawa teu ngalakukeun tindakan nu salah. Urang kudu ngarobah ”hate jeung pikiran” urang. Ieu kaasup kahayang, kabiasaan, jeung motif urang. Pikeun ngarobahna dibutuhkeun upaya nu teterusan.

8-9. Tina pangalaman saurang sadérék, ku naon ngarobah haté jeung pikiran urang téh penting?

8 Hayu urang tingali hiji conto ti sadérék nu baheulana barangasan. Manéhna geus tara nginum-nginum jeung gelut deui, jadi manéhna bisa dibaptis. Tatanggana gé bisa ningali parobahan éta. Tapi hiji peuting, teu lila sanggeus dibaptis, manéhna nyanghareupan tangtangan nu teu disangka-sangka. Aya lalaki mabok datang ka imahna ngajak gelut. Mimitina mah sadérék ieu bisa nahan émosina. Ari pék téh, lalaki éta ngahina nami Yéhuwa. Sadérék urang geus teu tahan deui, manéhna kaluar tuluy ngagebugan éta lalaki. Ku naon manéhna bet kitu? Sanajan geus diajar Alkitab jeung bisa nahan émosi, manéhna can ngarobah haté jeung pikiranana.

9 Tapi, sadérék ieu teu nyerah. (Sil. 24:16) Ku bantuan para kokolot, manéhna nyieun kamajuan. Ahirna, manéhna nyumponan sarat jadi kokolot sidang. Tuluy hiji peuting, di luar Balé Karajaan, manéhna nyanghareupan tangtangan nu sarupa kawas mangtaun-taun saacanna. Aya lalaki mabok nu rék ngagebug saurang kokolot. Naon nu dilakukeun ku sadérék urang? Manéhna tetep tenang jeung ku cara nu lemah lembut, ngajak ngobrol lalaki éta. Manéhna bisa nenangkeun kaayaan jeung nganteur lalaki nu sasampoyongan éta balik ka imahna. Ku naon bisa kitu? Manéhna geus ngarobah haté jeung pikiranana. Manéhna geus bener-bener barobah jadi jalma nu resep rukun jeung rendah haté. Ieu mawa kamulyaan ka Yéhuwa!

10. Naon nu dibutuhkeun pikeun nyieun parobahan?

10 Bisa barobah téh teu ujug-ujug jeung teu gampang. Urang ”kudu ihtiar enya-enya” mangtaun-taun. (2 Pet. 1:5) Teu cukup ngan saukur jadi Saksi salila sababaraha waktu. Urang kudu satékah polah ngarobah naon nu aya di jero diri urang. Aya sababaraha hal penting nu bisa dilakukeun. Hayu urang bahas tilu di antarana.

 CARA NGAROBAH HATÉ JEUNG PIKIRAN

11. Kumaha doa ngabantu urang ngarobah haté jeung pikiran?

11 Hal penting nu mimiti kudu dilakukeun téh ngadoa. Urang kudu ngadoa saperti nu nulis jabur, ”Ciptakeun di diri abdi hate anu beresih, nun Allah, eusian abdi ku sumanget anyar, jiwa satia.” (Jab. 51:12) Urang kudu sadar naon nu kudu dirobah dina haté jeung pikiran urang, tuluy pénta bantuan Yéhuwa. Ku naon urang yakin Yéhuwa bakal ngabantu urang barobah? Urang diyakinkeun ku jangji Yéhuwa ka bangsa Israil nu teuas haté dina jaman Yéhéskél, ”Hate jeung pipikiranana baris dianyarkeun. . . . Hatena anu teuas cara cadas, baris disalin ku hate anu nurut.” (Yeh. 11:19) Yéhuwa kersa mantuan bangsa Israil barobah, Mantenna gé kersa mantuan urang.

12-13. (a) Numutkeun Jabur 119:59, naon nu kudu dilenyepan ku urang? (b) Pananya naon waé nu kudu dipikirkeun ku urang?

12 Hal kadua nu kudu dilakukeun nyaéta ngalenyepan. Bari maca Firman Allah kalawan taliti unggal poé, urang kudu nyadiakeun waktu pikeun ngalenyepan, atawa mikirkeun bener-bener, pikiran jeung parasaan naon nu kudu dirobah. (Baca Jabur 119:59; Ibr. 4:12; Yak. 1:25) Urang kudu mariksa naha urang condong resep kana palsapah manusa atawa henteu. Urang gé kudu jujur kana kalemahan urang jeung satékah polah nyingkirkeunana.

13 Pék pikirkeun, ’Naha masih kénéh aya parasaan sirik dina haté abdi?’ (1 Pet. 2:1) ’Naha abdi ngarasa agul kana kasang tukang, pendidikan, atawa status ékonomi abdi?’ (Sil. 16:5) ’Naha abdi ngarendahkeun batur nu béda status sosial atawa nu béda sélérna?’ (Yak. 2:2-4) ’Naha abdi kabita kana hal-hal nu ditawarkeun ku dunya Sétan?’ (1 Yoh. 2:15-17) ’Naha abdi panasaran kana hiburan nu cabul jeung telenges?’ (Jab. 97:10; 101:3; Amos 5:15) Jawaban tina pananya-pananya ieu nunjukkeun dina hal naon waé Sadérék kudu barobah. Lamun urang bisa miceun hal-hal nu napel pageuh dina haté, urang kamanah ku Bapa nu di sawarga.​—Jab. 19:15.

14. Ku naon milih babaturan nu hadé téh penting pisan?

14 Hal katilu nu penting téh nyaéta milih babaturan nu hadé. Sadar atawa henteu, babaturan téh gedé pisan pangaruhna ka urang. (Sil. 13:20) Di tempat gawé atawa di sakola, urang dikurilingan ku jalma-jalma nu teu ngajurung urang ngamekarkeun cara pikir Allah. Tapi, urang bisa boga babaturan nu panghadéna di sidang Kristen. Di dinya, urang bisa dijurung pikeun ”nyieun kahadean jeung nembongkeun kanyaah”.​—Ibr. 10:24, 25.

KUDU ”MINGKIN PERCAYA”

15-16. Naon nu dilakukeun ku Sétan pikeun ngarobah cara pikir urang?

15 Inget, Sétan nyaho bebeneran tina Firman Allah téh alus pangaruhna kana pikiran urang. Jadi, manéhna ngagunakeun sagala cara pikeun ngarobah cara pikir urang supaya cangcaya kana bebeneran.

16 Sétan teterusan méré pananya nu sarua siga ka Hawa waktu di Taman Édén, ”Na enya saur Allah, . . . ?” (Kaj. 3:1) Di dunya nu dikawasaan ku Sétan, urang sering ngadéngé pananya-pananya nu  ngalantarankeun urang cangcaya, saperti: ’Na enya perkawinan sasama jinis dilarang ku Allah? Na enya Allah teu resep mun Sadérék ngarayakeun Natal jeung ulang taun? Na enya Allah teu ngidinan transfusi getih? Na enya Allah nu nyaahan teu satuju lamun Sadérék campur gaul jeung nu dipecat padahal Sadérék nyaah ka éta jalma?’

17. Naon nu kudu dilakukeun ku urang lamun boga pananya-pananya nu matak urang cangcaya, sarta numutkeun Kolosa 2:6, 7, naon hasilna?

17 Urang kudu yakin kana kapercayaan urang. Lamun urang boga pananya-pananya dina pikiran nu diantep teu kajawab, lila-lila urang bisa bener-bener cangcaya. Lamun urang cangcaya, pikiran urang bisa nyimpang jeung iman urang bakal ancur. Mun kitu, naon nu kudu dilakukeun ku urang? Firman Allah nyebutkeun yén urang kudu ngarobah cara pikir urang sangkan bisa ngabuktikeun sorangan ”pangersa Allah, mana nu hade, nu sampurna, nu matak bisa nyukakeun manah-Na”. (Rum 12:2) Ku cara rutin diajar Alkitab, urang bisa ngabuktikeun sorangan bebeneran tina Alkitab. Urang jadi leuwih yakin yén papakon Yéhuwa téh bener. Ku kituna, kawas tangkal nu ngakar kuat, iman urang gé bakal ngakar kuat, atawa urang bakal ”mingkin percaya”.​—Baca Kolosa 2:6, 7.

18. Naon nu bisa ngabantu Sadérék ngalawan pangaruh goréng ti dunya Sétan?

18 Ngan urang sorangan nu bisa nguatkeun iman urang. Jadi, pék terus anyarkeun haté jeung pikiran Sadérék. Sing rutin ngadoa, suhunkeun bantuan ti roh Yéhuwa. Lenyepan bener-bener, terus pariksa pikiran jeung motif Sadérék. Téangan babaturan nu hadé, pék campur gaul jeung jalma-jalma nu bisa ngabantu Sadérék ngarobah cara pikir. Ku cara ngalampahkeun hal-hal éta, Sadérék bisa ngalawan pangaruh goréng ti dunya Sétan. Sadérék gé bakal suksés ngaruntuhkeun ”tiap-tiap sipat sombong [”cara pikir”, NW] anu ngadingding ngahalangan kanyaho ka Allah”.​—2 Kor. 10:5.

KAWIH 50 Doa Pangbaktian Abdi

^ par. 5 Cara pikir urang nu hadé atawa goréng kapangaruhan ku pangalaman, kabudayaan, atawa pendidikan urang. Urang bisa jadi boga sababaraha cara pikir nu salah nu napel pageuh jadi watek urang. Artikel ieu ngajelaskeun kumaha urang bisa nyingkirkeun cara pikir nu salah éta.