HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH | YOHANES 5-6

Tuturkeun Yésus ku Niat nu Bener

6:9-11, 25-27, 54, 66-69

Waktu Yésus nyaritakeun misil nu hésé dipikaharti, sababaraha jalma jadi teu percaya deui kana omongan Yésus jeung embung nuturkeun deui. Padahal ngan sapoé saacanna, Yésus méré dahar maranéhna ku mujijat. Éta téh bukti yén kawasana téh ti Allah. Jadi, ku naon ayeuna maranéhna teu percaya deui? Bisa jadi, maranéhna nuturkeun Yésus lantaran mentingkeun diri jeung hayang meunang kauntungan wungkul.

Urang masing-masing kudu mikirkeun, ’Ku naon abdi daék jadi murid Yésus? Naha utamana lantaran hayang meunang berkah pikeun ayeuna jeung mangsa kahareup? Atawa lantaran nyaah jeung hayang nyenangkeun Yéhuwa?’

Ku naon urang bisa waé eureun ngawula Yéhuwa lamun alesan utamana téh lantaran:

• Resep campur gaul jeung umat Allah?

• Hayang hirup di Pirdaus?