11:16, SF; 11:17-26

Dina misil ngeunaan tangkal jetun, naon nu dilambangkeun ku bagian-bagian tina éta tangkal?

  • Tangkal jetun: ngawujudna tujuan Allah nu aya patalina jeung perjangjian Ibrahim

  • Batangna: Yésus, bagian utama tina binih Ibrahim

  • Dahan-dahanna: 144.000 jalma nu mangrupa bagian sékundér tina binih Ibrahim

  • Dahan-dahan nu ”ditilas”: urang Yahudi nu nolak Yésus

  • Dahan-dahan nu ”dicangkokkeun”: urang Kristen nu diistrénan nu asalna ti bangsa-bangsa séjén

Geus dinubuatkeun yén turunan Ibrahim, nyaéta Yésus jeung 144.000, bakal mawa berkah keur ”bangsa-bangsa sejen”.​—Rum 11:12; Kaj 22:18

Urang bisa diajar naon tina cara Yéhuwa ngawujudkeun tujuana-Na nu aya patalina jeung binih Ibrahim?