KU NAON PENTING? Dina peuting saacanna pupus, Yésus ngadoa supaya murid-murid ”sakumna jadi hiji”. (Yoh 17:23) Supaya terus ngahiji, urang kudu silih pikanyaah, maksudna nyaéta ”tara ngunek-ngunek ku kasalahan batur”.​—1Kor 13:5.

CARA NGALAKUKEUNANA:

  • Pék conto tuladan Yéhuwa ku cara néangan hal-hal hadé dina diri batur

  • Iklas ngahampura

  • Sanggeus masalahna réngsé, ulah ngunek-ngunek deui.​—Sil 17:9

TONGTON VIDÉO ”SING SILIH PIKANYAAH”—ULAH NGUNEK NGUNEK KASALAHAN BATUR, TERUS BAHAS PANANYA-PANANYA IEU:

  • Dina bagian hiji, naon nu némbongkeun yén Helen ’ngunek-ngunek kasalahan batur’?

  • Dina bagian dua, kumaha Helen miceun pikiran goréngna sarta mikirkeun hal-hal nu positif?

  • Kumaha Helen bisa ngajaga kasatunggalan di sidang?

Saha nu paling dinyenyeri lamun urang ngunek-ngunek kasalahan batur?