Pindah kana eusi

Pindah kana daptar eusi

Saksi-Saksi Yéhuwa

Pilih basa Sunda

Ngondang jalma ka acara Pangéling-ngéling di Slovenia

JURNAL PASAMOAN KAGIATAN JEUNG KAHIRUPAN Maret 2018

Conto Bahasan

Ngabahas ondangan pikeun acara Pangéling-ngéling jeung pananya: Ku naon Nabi Isa maot? Naon mangpaat tebusan?

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

”Lamun Hayang Jadi nu Punjul Kudu Ngawula ka nu Sejen”

Naha urang ibadah lantaran hayang diperhatikeun sarta dipuji ku batur? Nu rendah haté sok migawé hal nu disapirakeun ku batur, tapi diperhatikeun ku Yéhuwa.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Jalankeun Dua Paréntah nu Pangpentingna

Ceuk Yésus, naon dua paréntah nu pangpentingna dina Alkitab? Naon buktina urang taat kana dua paréntah éta?

KAHIRUPAN KRISTEN

Carana Ngamekarkeun Kanyaah ka Allah jeung ka Batur

Urang kudu nyaah ka Allah jeung ka sasama. Salah sahiji cara pikeun ngamekarkeun kanyaah ieu nyaéta maca Alkitab unggal poé.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

Ulah Lemah Rohani dina Panungtungan Ahir Jaman

Loba nu ngabaékeun kagiatan rohani lantaran sibuk teuing ngudag hal-hal sapopoé. Kumaha urang Kristen nu kuat rohanina bisa teu kababawa?

KAHIRUPAN KRISTEN

Dekatnya Akhir Sistem Ini

Kekecapan Yésus nu mana nu ngabuktikeun yén kiwari téh tungtungna ahir jaman? Pananya ieu jeung pananya séjénna dijawab dina vidéo Dekatnya Akhir Sistem Ini.

HARTA ROHANI TINA FIRMAN ALLAH

”Sing Taki-Taki”

Dina misil ngeunaan sapuluh mojang, naon nu dimaksud pangantén, mojang caringcing, jeung mojang barodo? Sadérék diajar naon tina misil ieu?

KAHIRUPAN KRISTEN

Ningkatkeun Kamampuh Dines Urang—Bantu Palajar Nyiapkeun Palajaran

Ti mimiti ngajarkeun Alkitab, urang kudu ngabantu palajar supaya boga kabiasaan pikeun nyiapkeun palajaran. Kumaha carana?