Urang kudu percaya ka Yéhuwa waktu keur senang atawa susah. (Jab 25:1, 2) Di abad kadalapan SM, urang Yahudi di Yuda nyanghareupan masalah nu nguji kapercayaan maranéhna ka Allah. Urang bisa diajar tina kisah éta. (Rum 15:4) Sanggeus nongton vidéo ’Oh Yehuwa, Kepada-Mu Aku Percaya’, naon jawaban Sadérék pikeun pananya-pananya ieu?

  1. Masalah naon nu disanghareupan ku Hiskia?

  2. Kumaha Hiskia ngalarapkeun prinsip di Siloka 22:3 saacan dikepung ku bangsa Asur?

  3. Ku naon Hiskia teu masrahkeun diri ka Asur atawa ménta tulung ka Mesir?

  4. Naon tuladan alus ti Hiskia pikeun urang Kristen?

  5. Kaayaan naon waé nu bisa nguji kapercayaan urang ka Yéhuwa?

Sadérék hayang leuwih percaya ka Yéhuwa dina kaayaan naon waé?